Hotărârea nr. 343/2009

Hotărârea 343/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii locuinţei, a terenului în suprafaţă de 25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului în suprafață de 25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului în suprafață de 25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118327 din 09.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului în suprafață de 25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 10211/2/1/2, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104, în suprafață de 1318 mp., în două parcele, respectiv:

  • -  parcela cu nr. topo. 10211/2/1/2/1, teren în suprafață de 1293 mp., drept de proprietate al Statului Român în folosința Sfatului popular al orașului Cluj;

  • -  parcela cu nr. topo. 10211/2/1/2/2, teren în suprafață de 25 mp., drept de proprietate al Statului Român în folosința Sfatului popular al orașului Cluj;

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 25 mp., parcela cu nr. topo. 10211/2/1/2/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104, în favoarea domnului Crăciun Romulus și a soției Crăciun Maria, în vederea extinderii locuinței.

Art.3. Se însușește Memoriul tehnic pentru propunere concesionare, întocmit de Covaci Ioan Octavian, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. nou- Cluj, cu nr. topo. 10211/2/1/2/2, în suprafață de 25 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 1.200 lei/mp.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 343 din 7 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MEMORIU TEHNIC

PENTRU PROPUNERE CONCESIONARE

BENEFICIARII LUCRĂRII:

CRĂCIUN ROMULUS, CRĂCIUN MARIA Aleea Barsei, nr. 3, ap. 38 mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

AMPLASAMENTUL LUCRĂRII:

Str. Eremia Grigorescu, nr. 104, ap. 2 mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

EXECUTANTUL LUCRĂRII:

sing. Covaci loan Octavian

Aut. 10405/2006 si CJ nr. 168

CLUJ-NAPOCA IANUARIE 2009

BORDEROU

PARTEA SCRISA:

  • 1. Fila de prezentare

  • 2. Borderou

  • 3. Memoriu tehnic ( model anexa 2)

  • 4. Tabel de mișcare al parcelelor

PARTEA DESENATA:

5. Plan de situație

MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea lucrării:

Plan de situație pentru propunere de concesionare .

2. Beneficiarii lucrării:

Crăciun Romulus si Crăciun Maria cu domiciliul in, mun. Cluj-Napoca, str. Barsei, nr. 3, ap. 38 jud. Cluj.

3. Executantul lucrării:

Sing. Covaci loan Octavian, aut. 10405/2006 si CJ nr. 168.

4. Obiectul lucrării:

Plan de situație pentru propunere de concesionare a terenului situat in Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu , nr. 104, identificat in C.F. NR./350f/NR. TOPO. 10211/2/1/2, avand suprafața de S=1318mp, proprietar Statul Roman.

Se propune dezmembrarea parcelei cu NR. TOPO. 10211/2/1/2, avand suprafața de S=1318mp, după cum urmeaza:

- NR. TOPO. 10211/2/1/2/1, avand suprafața de S=1293mp, ramane in favoarea vechiului proprietar respectiv Statul Roman.

NR. TOPO. 10211/2/1/2/2, avand suprafața de S=25mp se propune a se dezmembra din C.F. NR.^PZ., in vederea concesionarii avand ca beneficiari pe Crăciun Romulus si Crăciun Maria cu domiciliul in, mun. Cluj-Napoca, str. Barsei, nr. 3, ap. 38 jud. Cluj.

5. Scopul lucrării:

Concesionarea terenului in suprafața de S=25mp.

6. Amplasamentul lucrării:

Loc. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 104.

Data: IANUARIE 2009                         ÎNTOCMIT

'plan de încadrare in zona

SCARA 1-5000

L-34-48-C-Q-4-I


’    eee»

t ®e»®r

J

’e' .*,fV

•41

HA J1

iM


întocmit

CDVACI IOAN OCTAVIAN


loan-Octatfan^/


I

1 /

- /O


PLAN DE SITUAȚIE PROPUS

scara: 1:200

JUDEȚUL: CLUJ

DENUMIRE PROPRIETAR:

STATUL ROMAN


UNITATEA ADM.-TERIT.: CLUJ-NAPOCA COD SIRUTA: 54975.

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE:

STR. EREMIA GRIGCRESCU, NR. 104NR. TOPO.

10211/2/1/2/2

S=25mp


C1=*201,60mp


NR. TOPO.


E no n nGj.Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Sistem de cote: Marea Neagra 1975


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA UAT CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA CONFORM C.F.

NUMĂR

PROPRIETARI

SUPRAF.mp.

Descrierea imobilului

Ser.

C.F.

TOPO.

CAD.

teren

mp

Constr

1

2

3

4

5

6

7

8

A+7

C.F. NR. 4957 CLUJ-N

10211/2/1/2

Drept de proprietate cu titlu de drept impartire, in favoarea:

1. STATUL ROMAN in folosința Sfatului popular al orașului Cluj

1318

Curte in str. E. Grigorescu, nr. 104

SITUAȚIA PROPUSA

< ___________


1

2

3

4

5

6

7

8

A+8

C.F. NR. 4957 CLUJ-N

10211/2/1/2/1

Drept de proprietate cu titlu de drept impartire, in favoarea:

1. STATUL ROMAN in folosința Sfatului popular al orașului Cluj

1293

Curte in str. E. Grigorescu, nr. 104

A+1

C.F. NR. NOU CLUJ-N

10211/2/1/2/2

-

Drept de proprietate cu titlu de drept impartire, in favoarea:

  • 1.  STATUL ROMAN in folosința Sfatului popular al orașului Cluj.

'.T -’rw ■             i titlu de drept

concesiune pe o perioada de     in

favoarea:

  • 2. CRĂCIUN ROMULUS si soția

  • 3. CRĂCIUN MARIA

25

Curte in str. E. Grigorescu, nr. 104

Recepționat