Hotărârea nr. 319/2009

Hotărârea 319/2009 - Modificarea anexei la Hotărârea nr. 74/2009 (aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2009).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 74/2009

(aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 74/2009 (aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 126163/18.06/2009 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36,39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică Anexa la Hotărârea nr. 74/2009, în sensul completării listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș și Direcția economică.Nr. 319 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 319/2009


Completarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2009

Denumirea obiectivului

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din municipiului Cluj-

Napoca, etapa a IV -a:

Apa: Mos Ion Roată