Hotărârea nr. 317/2009

Hotărârea 317/2009 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Şcolii Ion Agârbiceanu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OT Â R Â R E

privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"

- REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII ION AGĂRBICEANU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA", REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII ION AGĂRBICEANU - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Câtâniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina. Chira Manuel, Csoma Botond, Florea loan Horea. Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lâpușan Remus Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marin. Molnos Lajos. Niculescu Nicoleta. Pântca Petru Iacob. Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop loan. Popa Adrian. Popa Liviu. Ratiu Radu Florin. Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghc, Tomoș Constantin loan și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 127169/445/19.06.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII ION AGĂRBICEANU;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA" - ȘCOALA GENERALĂ ION AGARBICEANU ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3. Domeniul de intervenție 3.4. indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală. Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Lâszlo/Attila


Nr. 317 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:  Secretarul municipiului, Jr. Auror:CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 317/2009


BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obținerea și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pt protecția mediului

0,00

209.415,00

209.415,00

39.788,85

TOTAL CAPITOL 1

0,00

209.415,00

209.415,00

39.788,85

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, radio-tv etc.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)

0.00

13.402.56

13.402,56

2.546,49

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

3.3

Proiectare și engineering

0,00

322.311,44

322.311.44

61.239,17

3.4

Consultanța și expertiză

217.811,58

435.000,00

652.811,58

124.034,20

3.5

Asistentă tehnică

0,00

242.921,40

242.921,40

46.155,07

TOTAL CAPITOL 3

217.811,58

1.015.835,40

1.233.646,98

233.974,93

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții și instalații

14.128.811.22

14.128.811,22

2.684.474,13

4.2

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

3.266,88

1 408.468,26

1.411.735,14

268 229,68

4.3

Dotări

325.206,12

68.737,00

393.943,12

74.849,19

4.4

Echipamente IT

130.674,96

1.252.846,50

1.383.521,46

262.869,08

TOTAL CAPITOL 4

459.147,96

16.858.862,98

17.318.010,94

3.290.422,08

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

353.220,28

353.220,28

67.111,85

5.1.1

Lucrări de construcții

0,00

353.220,28

353.220,28

67.111,85

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0.00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0,00

190.738,95

190.738,95

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

1.752.742,59

1.752.742,59

333.021,09

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.296.701,83

2.296.701,83

400.132,95

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

0,00

15.915,54

15.915,54

3.023.95

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

41.883,00

41.883,00

7.957,77

TOTAL CAPITOL 6

0,00

57.798,54

57.798,54

10.981,72

I

TOTAL cheltuieli

676.959,54

20.438.613,75

21.115.573,29

3.975.300,52

II

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

676.959,54

20.438.613,75

21.115.573,29

3.975.300,52

Buget proiect

25.090.873,81

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt

Surse de finanțare

Valoare (lei)

1

Valoarea totală a proiectului din care:

25.090.873,81

a

Valoarea neeligibilă a proiectului

676.959,54

b

Valoarea eligibilă a proiectului

20.438.613,75

c

TVA

3.975.300,52

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

1.085.731,81

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

408772,2749

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

676.959,54

III

TVA

3.975.300,52

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILÂ SOLICITATĂ

20.029.841,47

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

"EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA" ȘCOALA GENERALĂ I. AGÂRBICEANU

în mii lei/mii euro la cursul 4,188300ei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data de

04.05.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

209,415

50,000

39,789

249,204

59,500

TOTAL CAPITOL 1

209,415

50,000

39,789

249,204

59,500

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

Alimentare cu qaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3

Aqent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4

Enerqie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5

Telecomunicații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8

Racord gaze

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9

Racord energetic

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.10

Racord apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.11

Racord canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.12

Racord telefonic

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

13,403

3,200

2,546

15,949

3,808

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,200

0,525

0,000

2.200

0,525

3.3

Proiectare și engineering

321,661

76,800

61,116

382,777

91,392

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,650

0,155

0,124

0,774

0,185

3^r

Consultanță

652,812

155,866

124,034

776,846

185,480

3.6

Asistență tehnică

242,921

58,000

46,155

289,076

69,020

TOTAL CAPITOL 3

1.233,647

294,546

233,975

1.467,622

350,410

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

14.128,811

3.373,400

2.684.474

16.813,285

4.014,346

4.2

Montaj utilaje tehnologice

598.472

142,891

113,710

712,182

170,041

4.3

Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

813,263

194,175

154,520

967,783

231,068

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

1.646.790

393,188

312,890

1.959,680

467,894

4.6

Active necorporale

130,675

31,200

24,828

155,503

37,128

TOTAL CAPITOL 4

17.318,011

4.134,854

3.290,422

20.608,433

4.920,477

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

353,220

84,335

67,112

420,332

100,359

5.1.1

Lucrări de construcții

353,220

84,335

67,112

420,332

100,359

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

190,739

45,541

0,000

190,739

45,541

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.752,743

418,485

333,021

2.085,764

497,998

TOTAL CAPITOL 5

2.296,702

548,361

400,133

2.696,835

643,897

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

21.057,775

5.027,762

3.964,319

25.022,094

5.974,284

Din care : C+M

15.289,918

3.650,626

2.905,085

18.195,003

4.344,245

Școala cu clasele l-VIII „Ion Agârbiceanu”

INDICATORI

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Corpuri de clădire reabilitate, modernizate și extinse

4

■ Clădirea (Corp A) reabilitată și modernizată

Sd = 676,04 mp

• Clădirea (Corp A) extinsă/supraetajată

Sd = 1.991,61 mp

■ 3 Clădiri (tronson B. C, D) reabilitate și modernizate

Sd = 4.042,07 mp

■ 3 Clădiri (tronson B, C. D) supraetajate

Sd = 1.545,17 mp

• Săli nou create moderne, destinate procesului

33 spații noi moderne, din care:

educațional

• 27 săli de clasă;

■ 6 cabinete.

• Terenuri de sport reabilitate și modernizate

■ 2 (S = 1800 mp)

■ Spații verzi amenajate

• S = 5.000 mp

■ Incintă curte realibitate

■ S = 2800 mp

Amenajări speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilități

■ rampă care va facilita accesul la clădirea A, destinată

1

procesului de învățământ;

■ grup sanitar adaptate necesităților persoanelor cu

1

dizabilități (corp A);

■ platformă mobilă pe scările de acces la etaj (corp A).

1

Dotări

• Mobilier;

983

* Echipamente didactice;

11

■ Echipamente IT.

158

I Rezultate induse (indirecte)

Creșterea eficienței energetice în unitatea școlară reabilitată

15%

Gradul mediu de utilizare a infrastructurii în unitatea școlară reabilitată

94,6%