Hotărârea nr. 309/2009

Hotărârea 309/2009 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie nr. 148A, înscris în CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 148A, înscris în CF nr.

49050, cu nr. topo. 23709

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 148A, înscris în CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120700 din 11.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 148A, înscris în CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, în suprafață de 55 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 148A, înscris în CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709, în favoarea domnului Muntean Mircea-Marius, după cum urmează:

începând cu data de 20.05.2004, asupra cotei de 35,25/100 din teren, conform înscrierii din C.F. colectivă nr. 138629;

începând cu data de 18.09.2007, asupra cotei de 4,25/100 din teren, conform înscrierii din C.F. colectivă nr. 138629;

începând cu data de 13.02.2009, asupra cotei de 10,50/100 din teren, conform înscrierii din C.F. colectivă nr. 138629.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 1.000 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora ărmure


Nr. 309 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)