Hotărârea nr. 30/2009

Hotărârea 30/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru spaţii de depozitare în incinta de servicii existentă, str. Lombului fn. (dezmembrări auto şi comerţ de specialitate); beneficiară: SC AUTO SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spații de depozitare în incinta de servicii existentă, str. Lombului fn (dezmembrări auto și comerț de specialitate)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru spații de depozitare în incinta de servicii existentă, str. Lombului fn (dezmembrări auto și comerț de specialitate) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189628/43/11.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru pentru spații de depozitare în incinta de servicii existentă, str. Lombului fn (dezmembrări auto și comerț de specialitate), beneficiară: S.C. 9006 AUTO S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46507/9858/27.03.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5, lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru spații de depozitare în incinta de servicii existentă, str. Lombului fn (dezmembrări auto și comerț de specialitate), beneficiară S.C. 9006 AUTO S.R.L., prin care se reglementează construirea, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, amenajările incintei, ocuparea terenului: POT = 26% (POT max. = 50%), CUT = 3,4 mc/mp. teren (CUT max. = 10 mc/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46507/9858/27.03.2008.

In vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu

de “drum” a suprafeței de de teren necesar pentru realizarea drumurilor.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 30 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)