Hotărârea nr. 3/2009

Hotărârea 3/2009 - Delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului desemnat primar până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului desemnat primar

până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului desemnat primar până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales - proiect din inițiativa consilierilor locali: Vasile Florin Stamatian, Horea Ioan Florea, Brîndușa Chiorean, Radu-Marin Moisin, Constantin Tomoș, Gheorghe Șurubaru. Liviu Popa, Ioan Pop, Marcelus Suciu, Petru Iacob Pântea, Mihai Sandu și Adrian Popa;

Analizând Referatul nr. 5691/12.01.1009 prin care se propune delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului desemnat primar până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales;

în temeiul prevederilor art. 15, 16 și 17 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Demisia d-lui Emil Boc din funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 ianuarie 2009, înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 47/3, în data de 5 ianuarie 2009, Referatul nr. 953/3 din 05.01.2009 al Secretarului municipiului Cluj-Napoca privind propunerea de constatare a încetării mandatului de primar al municipiului Cluj-Napoca, procesul-verbal (extras) al ședinței de îndată din 5.01.09, în care președintele de ședință a luat act de demisia primarului, Ordinul nr. 2 din 05.01.2009 al Instituției Prefectului Județului Cluj prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al municipiului Cluj-Napoca al d-lui Emil Boc, precum și Hotărârea nr. 2 prin care dl. Sorin Apostu. viceprimar. a fost desemnat să exercite atribuțiile conferite de lege primarului până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 72 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se delegă dl. Radu-Marin Moisin, consilier local, să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului desemnat primar până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul.Nr. 3 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)