Hotărârea nr. 296/2009

Hotărârea 296/2009 - Retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca asupra terenului în suprafaţă de 20.000 mp., situat în Parcul de Est, Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 20.000 mp., situat în Parcul de Est,

Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 20.000 mp., situat în Parcul de Est, Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 125552/17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind retragerea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 20.000 mp., situat în Parcul de Est, Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 20.000 mp., situat în Parcul de Est, Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Preșec'' ‘     " ’ință,

Dr.            aNr. 296 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată


cu 21 voturi)