Hotărârea nr. 292/2009

Hotărârea 292/2009 - Vânzarea unui spaţiu cu altă destinaţie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unui spațiu cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea unui spațiu cu altă destinație - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Popa, Ioan Gheorghe Vușcan și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 846/10.06.2009 al Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002, prin care se propune aprobarea procesului-verbal al Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002, cu privire la negocierea vânzării unui spațiu cu altă destinație, pentru care există sentință definitivă și irevocabilă de obligare la vânzare prin negociere directă;

In urma dezbaterilor care au avut loc și reținând a\ izul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.-Se aprobă vânzarea prin negociere directă a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8. solicitantei Societatea Cooperativa Meșteșugărească “Foto Optica’’. Prețul, conform raportului de evaluare, este 79.400 EURO, prețul final de vânzare este 96.000 Euro. Prețul în lei se va stabili la cursul lei/Euro al BNR. înregistrat la data ședinței Consiliului local, când va fi adoptată hotărârea de vânzare a spațiului. Prețul va fi achitat în rate, astfel: avans 50% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafața utilă 53.52 mp.; suprafața desfășurată 71,14 mp., și o cota de 3.02 % din terenul aferent, adică 34.55 mp. teren în cotă indiviză.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Las/loAflda

Nr. 292 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Co ‘

Secret

Jr. Ai