Hotărârea nr. 27/2009

Hotărârea 27/2009 - Aprobarea P.U.Z şi P.U.D., pentru ansamblu de locuinţe colective pe teren în pantă S+D+P+4E etaj 4 retras, str. Migdalului (Şerpuitoare); beneficiari: Cozac Daniel şi Delia.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe colective pe teren în pantă, S+D+P+4E (etajul 4 retras) str. Migdalului (Șerpuitoare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - ansamblu de locuințe colective pe teren în pantă, S+D+P+4E (etajul 4 retras), str. Migdalului (Șerpuitoare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69198/43/18.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea P.U.Z și P.U.D. - ansamblu de locuințe colective pe teren în pantă, S+D+P+4E (etajul 4 retras), str. Migdalului (Șerpuitoare), beneficiari; Cozac Daniel, Cozac Delia, Arboreanu Cristian și Moiș Nicoleta;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56458/9073/22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5, lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu dc locuințe colective pe teren în pantă, S+D+P+4E (etajul 4 retras), str. Migdalului (Șerpuitoare), beneficiari; Cozac Daniel, Cozac Delia, Arboreanu Cristian și Moiș Nicoleta, prin care se stabilește încadrarea funcțională U.T.R. = L3dl, se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului; P.O.T. = 40%, C.U.T. = 1,8 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56458/9073/22.08.2007.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.>NTRASEMNEAZÂ:


Secretarul municipiului,

Jr. AurorăĂJirmure

Nr. 27 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)