Hotărârea nr. 262/2009

Hotărârea 262/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 102070/43/18.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

90354/389/07.05.2009 - P.U.Z. - zona Gheorgheni Est - cartodrom

COMISIA PENTRU LOCUINȚE M.Ap.N

  • - Străzile se vor corela cu P.U.Z. și P.U.D. existente; în cazul în care nu există P.U.Z. și P.U.D. se va crea posibilitatea prelungirii acestora.

90361/390/07.05.2009 - P.U.Z. - str. Cojocnei Est

COMISIA PENTRU LOCUINȚE M.Ap.N

  • - Locurile de parcare vor fi realizate la subsol în proporție de minim 85%.

213140/391/07.05.2009 - P.U.Z. - str. Tulcea Sud

SZABO ANA - Pe zona sudică a terenului se va studia realizarea unor drumuri.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 262 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)