Hotărârea nr. 261/2009

Hotărârea 261/2009 - Aprobarea P.U.D., imobil multifuncţional pentru comerţ, servicii şi locuinţe, S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1; beneficiară: SC HOUSE & HOME SRL.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

imobil multifuncțional pentru comerț, servicii și locuințe cu S+P+10E str. Agricultorilor nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil multifuncțional pentru comerț, servicii și locuințe cu S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52733 din 15.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil multifuncțional pentru comerț, servicii și locuințe cu S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1, beneficiară: S.C. House & Home S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 115943/51 din 22.01.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil multifuncțional pentru comerț, servicii și locuințe cu S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1, beneficiară: S.C. House & Home S.R.L., prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirii tip lamă, alcătuită din mai multe tronsoane, cu regim de înălțime de la S+P+5E la S+P+10E. Subsolul, extins pînă la limitele parcelei, va fi ocupat cu parking și spații tehnice, la parter vor fi spații comerciale și servicii, iar la etaje vor fi locuințe. Pe lângă garajele din subsol se vor amenaja și parcări la sol. Accesul auto se va face pe aleile existente. Se va amenaja incinta cu spații verzi, loc de joacă și punct gospodăresc.

Se aprobă POT = 26 % și CUT = 2,1.

UTR = CM2 - POT max. = 45 % și CUT max. = 2,2.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 115943/51 din 22.01.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 261 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)