Hotărârea nr. 249/2009

Hotărârea 249/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 585/2007 (atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 585/2007 (atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 585/2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 94479 din 06.05.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 585/2007 (atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Fărcaș Florin);

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 585/2007, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă atribuirea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 14, pentru d-1 Fărcaș Florin, cu următoarea structură: una cameră = 7,10 mp. și WC cu duș = 3,40 mp.”

ART. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 249 din 12 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)