Hotărârea nr. 232/2009

Hotărârea 232/2009 - Modificarea anexei la Hotărârea nr. 74/ 2009 (aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2009).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 74 / 2009

(aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 74 / 2009 (aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 88688 din 21.04.2009 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36,39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică Anexa la Hotărârea nr. 74 / 2009, în sensul completării listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș și Direcția economică.

Nr. 232 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă Ia Hotărârea nr. 232/2009


Completarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2009

Denumirea obiectivului

Propuneri 2009

taxa specială

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din municipiului Cluj-

Napoca, etapa a IV -a:

Apa: Iosif Vulcan , Griviței, Mărgăului, Brutarilor.