Hotărârea nr. 224/2009

Hotărârea 224/2009 - Extinderea ap. 22, din str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafaţa de 13,05 mp., reprezentând cameră de locuit şi suprafeţele aferente din dependinţe, în favoarea d-lui Rapolti Laszlo.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind extinderea ap. 22 din str.

Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafața de 13,05 mp., reprezentând cameră de locuit și suprafețele aferente din dependințe, în favoarea d-lui RAPOLTI LASZLO

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea în spațiu locativ fond de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 43 din 15.04.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea extinderii ap. 22 din str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafața de 13,05 mp., reprezentând cameră de locuit și suprafețele aferente din dependințe, în favoarea d-lui RAPOLTI LASZLO;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă extinderea ap. 22 din str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafața de 13,05 mp., reprezentând cameră de locuit și suprafețele aferente din dependințe, devenite libere prin decesul locatarei Biro Margit, în favoarea d-lui RAPOLTI LASZLO.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 224 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)