Hotărârea nr. 212/2009

Hotărârea 212/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru parking, D+P+2E+terasă, str. Gheorghe Dima-str. Pasteur; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu parking D+P+2E+terasă - str. Gh. I)iina - str. Pasteur

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -parking D+P+2E+terasă - str. Gh. Dima - str. Pasteur - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73003 din 14.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - parking D+P+2E+terasă - str. Gh. Dima - str. Pasteur, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 189380/6 din 08.01.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - parking D+P+2E+terasă - str. Gh.

Dima - str. Pasteur, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.


Prin P.U.D. se reglementează condițiile urbanistice pentru amplasarea unui parking cu D+P+2E+terasă, cu o capacitate de 230 de locuri, pe terenul din spatele blocurilor de pe str. Gh. Dima nr. 12 la 20 și str. Pasteur nr. 78. Parkingul va fi dispus la distanța de 14,5 m. de blocul dinspre est, la 15,45 m. de blocul dinspre vest și la 15,0 m. de blocurile dinspre sud. Accesul se face dinspre str. Pasteur. Terenul dinspre blocurile vecine va fi amenajat și plantat, iar spre nord va fi amenajat un loc de joacă pentru copii. P.O.T. = 30% și C.U.T. = 0,8.

U.T.R.= L5a (P.O.T. max. = 30% și C.U.T. max. = 0,8).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 189380/6 din 08.01.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 212 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)