Hotărârea nr. 206/2009

Hotărârea 206/2009 - Aprobarea includerii în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren şi transferul dreptului de administrare asupra acestuia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren și transferul dreptului de administrarea asupra acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren și transferul dreptului de administrarea asupra acestuia - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70763 din 2 aprilie 2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea includerii în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren și transferul dreptului de administrarea asupra acestuia;

Reținînd adresa nr. 70763/2/02.04.2009 a Colegiului Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca, prin care solicită sprijinul în alocarea unui teren pentru realizarea unui centru de formare pentru tineri și adulți;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art .1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 1100 mp., parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 12-14, înscris în C.F. nr. 125557.

Art. 2. Se aprobă transferul terenului prevăzut la art. 1, din administrarea Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 206 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)