Hotărârea nr. 180/2009

Hotărârea 180/2009 - Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întninit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70080/451/01.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. c, al. 5 lit. b, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere fără plată a imobilelor-construcții situate în municipiul Cluj-Napoca str. Cojocnei nr. 93-97 și str. Taberei nr. 4, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilele solicitate potrivit prevederilor alin (1) vor fi utilizate pentru utilitate publică -realizarea unor locuințe sociale.

Imobilele-construcții figurează la nr. 3032, respectiv la nr. 3263 în inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniului public al statului.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.

13/2004.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 180 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)