Hotărârea nr. 174/2009

Hotărârea 174/2009 - Conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului Claudiu Rusu (Suedia).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Claudiu Rusu (Suedia)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Claudiu Rusu (Suedia) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12.415 din 21.01.2009 al Direcției Relații publice și comunicare prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Claudiu Rusu (Suedia);

Luând în considerare curriculurn vitae al domnului Claudiu Rusu (Suedia), recomandările prezentate și strălucita sa activitate de sportiv, antrenor și jurist, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Claudiu Rusu (Suedia).Nr. 174 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)