Hotărârea nr. 157/2009

Hotărârea 157/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58287/43/19.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

177440/199/12.03.2009 - TURCU SORINEL

Extindere construcție și schimbarea destinației din locuință, în restaurant, str. Pitești nr. 11.

228769/201/10.03.2009 - DIRECȚIA RELAȚII COMUNITARE ȘI TURISM Amplasare panouri informaționale în zona centrală.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. AuroravȚărmure

Nr. 157 din 24 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)