Hotărârea nr. 13/2009

Hotărârea 13/2009 - Prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcţiei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 160334/451.1 din 15.09.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției, conform prevederilor cap. IV art. 10 pct. 10. c. 2 al contractului de concesiune nr. 27657/12.04.2005, încheiat în baza Hotărârilor nr. 853/2004, nr. 201/2005 și nr. 435/2005, în vederea amenajării unui spațiu comercial și a unui spațiu de așteptare călători.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul muncipiului și evidența proprietății, Serviciul juridic-contencios și Direcția economică.

Nr. 13 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)