Hotărârea nr. 122/2009

Hotărârea 122/2009 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51406 din 10.03.2009 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 în sumă de 932.850.000 Iei, conform anexelor 1,2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

 • - bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 790.000.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 10.800.000 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 83.908.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 3.000.000 lei;

 • - bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 45.742.000 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rulment, în sumă de 28.959.861 lei, conform destinațiilor prevăzute în anexele nr. 6 și 7, pe următoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Cultură, recreere: 705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 3.212.861 lei;

Cap. 84.11 Transporturi: 25.042.000 lei.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 122 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.122/2009

BUGETUL GENERAL PE ANUL 2009

lei

Nr. crt

BUGETE COMPONENTE

2009

BUGET GENERAL

932.850.000

I

BUGET LOCAL

790.000.000

II

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

ACTIVITĂȚILOR FINANAȚATE INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

10.800.000

III

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

83.908.000

IV

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

3.000.000

V

BUGETUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

45.742.000

Transferuri între bugete ( se scad)

-600.000

DIRECTOR ECON

ec.OLIMPIA MOIȘRĂD


ȘEF SERVICIU BUGET,

BUGETARE,

TEFANIA MĂDĂRAȘ

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr.122/2009

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

A

Venituri - total, din care :

0001

790.000.000

Venituri proprii

4802

583.092.000

I.

Venituri curente

0002

663.296.000

A.

Venituri fiscale

0003

600.846.000

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

340.500.000

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de Ia persoane juridice

0005

0

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

0006

04.02.01

04.02.04

340.500.000

340.000.000

500.000

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

0

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

52.000.000

Impozite și taxe pe proprietate

 • - Impozit și taxă pe clădiri

 • - Impozit și taxă pe terenuri

 • - Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

 • - Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02

07.02.01 07.02.02 07.02.03

07.02.50

52.000.000

46.000.000

6.000.000

0

0

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

207.696.000

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

174.891.000

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.02

11.02.05

11.02.06

174.769.000

0

122.000

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

4.000.000

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.200.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

Impozit pe mijloacele de transport

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

16.02.02

16.02.03

16.02.50

27.605.000

15.600.000

12.000.000

5.000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

C.

Venituri nefiscale

0012

62.450.000

CI.

Venituri din proprietate

0013

46.000.000

Venituri din proprietate

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale -Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

-Venituri din concesiuni și închirieri

- Venituri din dividende

30.02

30.02.01

30.02.03

30.02.05

30.02.08

46.000.000

0

0

46.000.000

0

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

16.450.000

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

1.150.000

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.800.000

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

10.000.000

4.

Diverse venituri

36.02

2.500.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

II

Venituri din capital

0015

94.687.000

IV

Subvenții

0017

32.017.000

Subvenții de la bugetul de stat

 • - Retehnologizarea centralelor termice și eletrice de termoficare

 • - Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

 • - Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

 • - Finanațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

 • - Subvenții pentru compensarea creșterilor neprivizionate ale prețurilor la combustibili

 • - Sprijin financiar la constituirea familiei

 • - Subvenții pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinței

 • - Subvenții trusou nou nascuti

42.02

42.02.01

42.02.12

42.02.14

42.02.29

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.36

31.517.000

0

461.000

964.000 0 28.035.000

1.400.000

57.000

600.000

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02

43.02.04

500.000

500.000

Nr.ci

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

790.000.000

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

94.050.000

- cheltuieli de personal

10

25.000.000

bunuri și servicii

20

45.655.260

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

370.000

cheltuieli de capital

70

21.908.000

rambursări de credite interne

81

1.117.000

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-260

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

4.185.000

- cheltuieli de personal

10

2.300.000

- bunuri și servicii

20

1.385.000

fonduri de rezervă

50

500.000

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

500.000

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

2.415.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.270.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

14.650.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

56.02

20.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

20.000

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate (Direcția

560209

20.000

de Asistență Socială)

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță

61.02

10.430.000

națională

cheltuieli de personal

10

7.080.000

bunuri și servicii

20

3.190.000

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

100.000

cheltuieli de capital

70

60.000

din care, pe subcapitole: Poliția comunitară

61020304

10.250.000

Protecție civilă

610205

180.000

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

226.709.000

cheltuieli de personal

10

163.694.000

bunuri și servicii

20

44.975.425

asistență socială din care:

57

5.000.000

- transport elevi

3.500.000

- tichete cadou

1.500.000

alte cheltuieli - burse

59

1.380.000

cheltuieli de capital

70

11.669.000

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

85

-9.425

în anul curent

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

5.494.000

cheltuieli de personal

10

1.500.000

bunuri și servicii

20

1.585.000

asistență socială

57

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

2.409.000

Spitale -Spitalul Clinic Municipal

66020601

3.874.000

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

1.620.000

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

42.889.000

cheltuieli de personal

10

900.000

bunuri și servicii

- transferuri între unități ale administrației

20

24.720.000

publice

51

600.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

16.669.000

Case de cultură -Casa Municipală de Cultură

67020306

600.000

întreținere zone verzi

67020503

25.620.000

Alte servicii culturale

670250

16.669.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

51.907.000

- cheltuieli de personal

10

29.213.000

- bunuri și servicii

20

8.669.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.600.000

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

56

452.000

asistență socială

57

8.157.000

cheltuieli de capital

a) din care, pe subcapitole:

70

3.816.000

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

23.009.000

Asistență socială pt.familie și copii

680206

2.800.000

Creșe

680211

12.539.000

Ajutor social

68021501

327.000

Cantine de ajutor social

68021502

5.050.000

Alte chelt.în domeniul asig. și asist.soc b) instituții subordonate

Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor

Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cantina de Ajutor Social

Direcția de Asistență Socială

680250

8.182.000

409.000

12.539.000

5.050.000

31.087.000

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

68.452.000

bunuri și servicii

20

17.474.566

subvenții

40

0

transferuri

55

880.000

cheltuieli de capital

70

48.026.000

rambursări de credite interne

81

2.124.000

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent din care, pe subcapitole:

85

-52.566

Locuințe

70020301

4.815.000

Iluminat public

700206

19.817.000

Alte servicii

700250

43.820.000

Nr.ci

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului bunuri și servicii cheltuieli de capital

74.02

20

70

45.084.000

30.982.000

14.102.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

subvenții

transferuri între unități ale administrației public alte transferuri

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

81.02

40

51

55

85

64.164.000

60.499.110 0

3.813.000

-148.110

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

- bunuri și servicii subvenții alte transferuri cheltuieli de capital rambursări de credite interne plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

din care, pe subcapitole:

Transport în comun

Străzi

84.02

20

40

55

70

81

85

84020302

84020303

161.966.000

70.197.000

25.000.000

8.240.000

54.949.000

3.580.000 0

33.240.000

128.726.000

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE,

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2009

I

VENITURI TOTALE

000110

10.800.000

1.

Venituri curente

0010

10.200.000

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

600.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

10.800.000

1.

învățământ

6510

8.500.000

2.

Cultură, recreere și religie

6710

800.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

800.000

3.

Transporturi

8410

1.500.000

- Serviciul Administrare Parcări

841050

1.500.000

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2009

I

CREDITE INTERNE

5007

83.908.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

83.908.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

83.908.000

1.

Autorități publice

5107

5.050.000

Active nefinanciare

71

5.050.000

2

A

învățământ

6507

12.546.000

Active nefinanciare

71

12.546.000

3

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7007

8.500.000

Active nefinanciare

71

8.500.000

4.

Transporturi

8407

57.812.000

Active nefinanciare

71

57.812.000

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

I

VENITURI TOTALE

000108

3.000.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

3.000.000

1

Autorități publice

5108

2.310.000

2

Ordine publică și siguranță națională

6108

400.000

3

învățământ

6508

190.000

4

Asigurări și asistență socială

6808

100.000


ȘEF SERVICIU BUGET, CHELTUIELI BUGETARE, ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE

ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE


lei

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

I

VENITURI TOTAL

000111

45.742.000

1

Taxe speciale

361106

300.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.000.000

3

Fond de rulment

361110

28.959.861

4

Alte venituri

361150

15.482.139

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

45.742.000

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

1.150.000

- bunuri și servicii

20

1.050.000

- active nefinanciare

71

100.000

2

CULTURĂ, RECREERE

67.11

2.338.000

-active nefinanciare

71

2.338.000

3

LOCUINȚE,     SERVICII     ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

14.412.000

- active nefinanciare

71

14.412.000

4

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

300.000

- active nefinanciare

71

300.000

5

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.11

2.500.000

- active nefinanciare

71

2.500.000

6

TRANSPORT

84.11

25.042.000

- active nefinanciare

71

25.042.000

ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

-

. I ’.J

CONSILIUL LOCAL AL

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2009


Anexa 7 la Hotărârea nr. 122/2009


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr.47122/445/17.03.2009

ÎNV.               mii lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

Prevederi 2009

Total

din care:

Total alte surse constituite potrivit legii

Cofinantare ptr proiect fonduri nerambursab

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

OUG19/94

HG505/98 OUG74/07

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL GENERAL

315.141,00

144.504,00

14.479,00

300,00

43.392,00

1.425,00

1.000,00

83.908,00

170.637,00

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

158.370,00

82.260,00|

0,00

o,oo|

34.073,00|

1.425,00|

o,oo|

46.762,00|

B

LUCRĂRI NOI

86.473,00

43.954,00|

5.233,00

300,00|

9.075,00|

0,00

900,00

28.446,00|

42.519,00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

70.298,00

18.290,00|

9.246,0(^

..d

244,00|

0,00

ioo,oo|

8.700,00|

52.008,00^

51.02

AUTORITATI

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

27.058,00

5.550,Odj

400,00

0,00

ioo,oo|

0,00

0,00

21.508,00

1        A

Lucrări in continuare

235,00|                0,00

0,00

0,00

o,oo|               o,oo|               0,00|              0,00

235,00|

1

Modernizare spatii clădire str. Moților nr.5

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 »

Ilucrari noi

400,00|             400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,od

o.oo|

1

Modernizare sistem informatic

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 C

Achiziții de bunuri

26.423,00

5.150,00|

0,00

0,0(|

îoo.oo]

o,od

0,0(|

5.050,00

21.273,oo|

1

Achiziții imobile

(clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

10.000,00

0.0(1

0,00

o.ool

0,00

0,00

o.ooj

0,00

10.000.00

2

SF,PT Introducere incalzire centrala in sediul primăriei de cartier Manastur

2,00

o.oo|

0,00

|               o.ooj

0,00

0,00

0.0(1

0,00

2,00

3

SF.PT Consolidare clădire P-ta Unirii nr. 1-2 inclusiv expertiza

30,00

o,oo|

o,oo|

o,oo|

0,00)

o.ool

0,00

0,00

30,00

4

Consolidare clădire P-ta Unirii nr.1-2 inclusiv expertiza

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

SF Sistem informatic integrat in Primărie

20,00

0,00

o,oo|

■■

0,00

0,00|

0,0^

0,00

20,00

6

S.F., P.T. Modernizare si amenajare sala de sticla si ghișeul unic

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

7

S.F., P.T. Modernizare si amenajare săli de ședințe ( sala mica si sala mare)

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

1 8

Expertize terenuri( ridicări topo, inscr. CF, etc)

1.200,00

0,00

1 0,00

o.ool              o,oo|              0,00

0,00

0,00

1.200,00|

1         9

Lucrări de consultanta

8.000,0()| 0,00

0,00

0,00

o.ool              0,00

0,00

0,00

8.000,00|

1         io

[Dotări independente

6.591,00

5.150,00

0,00

0,00

100,00

o,oo|             0,00

5.050,00

1 441,00|

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

60,00

o,oo|

0,00

o,oo|

o,oo|

o,oo|

o,oo|

o,oo|

60,00

1            B           1

LUCRĂRI NOI

50,00

o,oo|

o.ool

o,oo|

o,oo|

o,od

o,oo|

o.ool

50,00|

1

Amenajare rampe pe râul Someșul Mic pentru alim. cu apa a autospec.

50,00

o,oo|

o,oo)

o,oo|

o.oo)

0,00

o,oc|

1

50,00

H      c       [achiziții

10,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 o,oo|

1 1 1

Dotări independente

10,00

o,oo|

0,0(|

o.ool

o.ool

0,00

o.ool

0,00

1 o.ool

65.02

INVATAMANT

24.215,00

13.806,00

296,00

o.ool

0,00

964,00

o.ool

12.546,00

10.409,00

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

6.089,00

964,00

0,00

0,00

964,00

0,00

0,00

1

Colegiu Tehnic energetic-modemizare centrala termica

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,001

2

Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

3

Construire grădiniță cartier Gruia

1.125,00

175,00

0,00

0,00

0,00

175,00

0,00

0,00

950,00|

4

Construire grădiniță cartier central

amplasament str.Motilor nr. 135

1.365,00

265,00

0,00

0,00

0,00

265,00

0,00

0,00

1.100,00

5

Grădiniță floare de iris( nr.32) -Sediu nou

450,00

324,00

0,00

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

126,00

6

Grădiniță nr. 1 construire sediu ( Grădiniță nr. 9 )

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

7

Mansardare Liceu coregrafie

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

8

Școala Ioan Bob - supraetejare si extindere

574,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

374,00

B

LUCRĂRI NOI

15.246,0(1

12.796,00

250,00

0,0(1 0,00

o,oo|             0,00

12.546,0(1           2.450,00

1

Grup Școlar A.Borza-construire centrala termica

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2

Școala Emil Isac - extindere clădire

1.000,00

1.000,00

1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

3

Liceul Eugen Pora - mansardare clădire

1.400,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

400,00

4

Șarpanta pe clădirea 11 la Liceul Teoretic

Lucian Blaga

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

5

Mansardare Liceul Teoretic

Lucian Blaga

1.050,00

1.050,00l            50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

6

Modernizare instalație de incalzire la Școala Ioan Bob

500,00

0.00

1 0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

500,00

7

Mansardare Școala Generala Horea

1.050,00

1.050,00

j             50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

8

Grădiniță "Lumea copiilor" -Modernizare

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

sistem de incalzire (grădiniță nr,20)

Sheet!

9

Grădiniță Neghinita (nr.52)

extindere cladire-str.traian Vuia nr.87

500,00

500,0ol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

10

Grădiniță Poienița (nr.67)

Mansardare cladire-str.Alvema nr.63

500,00

500,OOl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

11

Grădiniță Licurici (nr. 4 )-extindere clădire str. Arinilor nr. 2-4

500,00

500,00|

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

12

Grădiniță Albinuta-mansardare clădire str. Grigore Alexandrescu nr. 27

500,00

500,00|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

13

Grădiniță Dumbrava min-mansardare caladire minunata (nr. 66)-Gr.alexandrescu nr.47

500,00

500, 0(1              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

14

Grădiniță Mica sirena-mansardare clădire

(nr. 64)-str. Alex. Vlahuta nr. 59

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

15

Grădiniță Dumbravioara-mansardare clădire

(nr. 56)-str. Detunata nr.2

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

16

Grădiniță Buburuza-mansardare clădire (nr. 73)-str. Cioplea f.n.

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

17

LTE Sala sport la Liceul cu program sportiv

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

18

L.T.E.- Sala de sport la

Școala Constantin Brancoveanu

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

Mansardare si supraetajare Școala

Ion Agarbiceanu

550,00

550,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

20

Modernizare centrala termica

Colegiul de constr. Angliei Saligny

1.146,00

1.146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.146,00

0,00

21

Modernizare sistem incalzire

Colegiul Tehnic Napoca

800,00

800,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

22

Modernizare sistem incalzire

Liceul cu progr. Sportiv

800,00

800,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

23

Modernizare sistem incalzire la Școala

800,00

800,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Lic de informatica Tiberiu Popovici

24

Supraetajare Grup școlar Terapia

str. Decebal nr. 41

550,00

550,0o|           50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

25

Grădiniță Lizuca - centrala termica

10,00

o.oo|              0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

26

Modernizare centrala termica

Colegiul nat. Pedagogic Gh. Lazar

800,00

0.0(1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

27

Modernizare centrala termica

Grădiniță Alba ca zapada

50,00

o.ool             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

28

Reabilitare Liceul tehnic energetic

50,00

50.0(1            50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Colegiul tehnic Transilvania

100,00

o.ool             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

2.880,00

46,(N|            46.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.834,ooj

1

S.F, P.T Grup Școlar A.Borza-

Construire centrala termica

30,00

o,oo|             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2

S.F, P.T Grădiniță Scufița roșie (nr.74)

Modernizare sistem incalzire-amplasam Zorilor

1,00

o,oo|             0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

S.F, P.T- Școala Emil Isac-municipiul Cluj-N

Extindere clădire

55,00

o.ool              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

4

SF,PT, Expertiza Școala Generala Horea,.

Mansardare clădire

75,00

o.ool              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

5

S.F, P.T- Consolidare versant la Grup Școlar

Aurel Vlaicu

30,00

0,0(1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

6

SF, PT Modernizare sistem incalzire la

Colegiul Teluric Napoca

110,00

o.ool              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

7

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

100,00

o.ool              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

8

SF,PT Consolidare Colegiul economic

Iulian Pop

60,00

0,0(1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

9

Consolidare, reabilitare Grup școlar Unirea

146,00

46,00l           46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

SF, PT Consolidare, reabilitare Grup școlar Unirea

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

11

Consolidare Colegiul telecomunicații

Augustin Maior

700,00

o,ool             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

12

S.F.,P.T,Expertiza-. Grădiniță Neghinita (nr.52)

Extindere cladire-str.traian Vuia nr.87

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

13

S.F.,P.T, Expertiza-Gradinita Poienița (nr.67)

Mansardare cladire-str.Alvema nr.63

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

14

S.F..P.T, Expertiza -Mansardare clădire

Liceu Lucian Blaga

45,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

15

S.F.,P.T Extindere Grădiniță Licurici (nr. 4 ) str. Arinilor nr. 2-4

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

16

S.F..P.T. Extindere Grădiniță Bambi (nr. 46)

B-dul 21 decembrie 1989 nr. 78

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

18,00

17

S.F.,P.T. Mansardare Grădiniță Albinuta

str. Grigore Alexandrescu nr. 27

52,00

o.ooj             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

18

S.F.,P.T. Mansardare Grădiniță Dumbrava minunata (nr. 66)-Gr.alexandrescu nr.47

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

19

S.F.,P.T.Mansardare Grădiniță Mica sirena

(nr. 64)-str. Alex. Vlahuta nr. 59

55,00

o.ooj             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

20

S.F..P.T. Mansardare Grădiniță Dumbravioara

(nr. 56)-str. Detunata nr.2

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

21

S.F.,P.T. Mansardare Grădiniță Buburuza

(nr. 73)-str. Cioplea f.n.

50,00

o.ool             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

22

S.F.,P.T. Mansardare si extindere

Școala Ion Agarbiceanu

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

23

S.F .P.T. Extindere Grădiniță Voinicel str. Decebal nr. 50-52

40,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

40,00

24

S.F.,P.T., L.T.E.-Construire sala de sport la Școala Constantin Brancoveanu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

25

S.F., P.T. L.T.E. Sala de sport la Liceul cu progr. Sportiv

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

! 26

S.F.,P.T. Modernizare centrala termica

Colegiul de constr. Angliei Saligny

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

27

S.F.,P.T. Modernizare centrala termica

Liceul cu progr. Sportiv

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

28

S.F.,P.T.Modernizare sistem incalzire

Lic de informatica Tiberiu Popovici

50,00

o,oq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

29

S.F..P.T Supraetajare Grup școlar Terapia

str. Decebal nr. 41

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

30

S.F., P.T. Grădiniță Lizuca - centrala termica

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

31

S.F., P.T. Modernizare centrala termica

Grup scoalar industrial Tehnofrig(mont pompe)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

S.F., P.T. Modernizare centrala termica

Colegiul nat. Pedagogic Gh. Lazar

60,00

0.0(1

1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

33

S.F., P.T. Modernizare centrala termica

Grădiniță Alba ca zapada

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

34

S.F., P.T. înlăturare igrasie si refacere finisaje la Colegiul National George Baritiu

50,00

0.00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

35

S.F.,P.T. Modernizare sistem incalzire la Școala loan Bob

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

23,00

36

S.F.,P.T. Reabilitare termica clădiri unitati de invatamant

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

|        37

Idotari independente

|            400,00

o,oo|             o,oo|             o,oc

[ 0,00

0,00|             o,oc|             o,oo|             400,00|

66.02

SANATATE

2.409,00

259.Oo|

259,0(11                 0,0()|

o,oo|

0,0()|                0,0fl|               0,00

2.150,00

B

Ll'CRARI NOI

1.659,00

259.0()|           259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

1

Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Ambulatoriu

Spitalul Clinic Municipal

259,00

259.00

259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Centrala termica, corp de legătură si șarpanta Spitalul Clinic Municipal

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

750,00

o.ool             0,00

0,0()| 0,00

1 0,00

0,00

0,0(1             750,00

1

S.F., P.T. Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

t        2        IdOTARI                                          1           700,0(1                o.ool             0,00|              o.ool             0,00|             0,00|             o.ool             o.ool             700.00|

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19.007,00

2.412,0()|             74.0C)|               0,00^          2.338.00|              0,00|              0,00|

0,0(1          16.595,00

1       A

Lucrări in continuare

3.710,00

705,0()|              0,00

0,00

705,00

0,00

0,00

0,00

3.005, oo|

1

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

510,00

0,00

0,00

o,oo|

0,00

o,oo|

0,0(j             0,00

510,00

2

Reabilitare P-ta Avram Iancu

3.200,00

705,00

0,00

0,00

705,00

0,00

0,00

0,00

2.495,00

B

LUCRĂRI NOI

12.657,00

1.707,00

74,00

0,00

1.633,00

0,00

0,00

0,00

10.950,00

1

Construire centrul cultural Transilvania -clădire pentru Filarmonica de stat

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2

Construire Stadion municipal si sala multifuncționala de sport

(in parteneriat cu Consiliul jud Cluj)

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3

Obeliscuri la intrările in municipiu

1.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

4

Modernizare fântâni arteziene

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

5

Restaurate Muzeul de speologie

124,0(1

74,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

6

Reabilitare zidul Cetatii

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

7

Reabilitare monumente istorice

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

8

Reabilitare Parcul Simion Bamutiu

ioo,oo|

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9

Modernizare cinematografe

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

Construire Aqua parc

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

11

Amenajare parcuri in municipiu

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

12

Amplasare placi pe clădirile monumente istorice

100,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

13

Consolidare si restaurare monument

Matei Corvin

3.233,00

1.633,00

0,00

0,00

1.633,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

C.

Al.TE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.640,00

0,00

1«1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.640,00

1

S.F, P.T Reabilitare P-ta Avram lancu

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2

S.F., PT Construire central cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

1.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750,00

-

SF, PT Obeliscuri la intrările in municipiu

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

SF, PT, expertiza. Consolidare si restaurare

Monument Matei Corvin

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

io,oo|

5

SF, PT, expertiza Reabilitare monumente istorice

100,0(J

0,00^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

îoo.ool

6

SF, PT Modernizare fântâni arteziene

100,0(|

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

îoo.ooj

7

S.F., P.T.Reabilitare zidul Cetatii

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

8

SF, PT Modernizare cinematografe

50,od

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

9

SF, PT Construire Aqua parc

150,00|

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,001

10

SF.PT Amenajare parcuri in municipiu

ioo,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ioo,ool

11

SF,PT Amplasare placi pe clădirile monumente istorice

50,0o|

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00|

12

SF,PT Muzeul de speologie

80,00|

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00|

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.816,00

0,00

| 0,00

0,00

1 0,00

0,00

| 0,00

0,00

3.816,00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

1

Construire cresa Aleea Herculane nr. 13

3.000,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2

Mansardare cresa nr. 9, str. Mehedinți nr. 15

500,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00^

1        B

Ilucrari noi

| 86,00

0,00

o.ool               0,00

0,00

0,00

o,oo|              0,00

86,oo|

1

Mansardare imobil str. Emile Zola nr.5

50,00

0,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

””1

2

Centru de servicii sociale medicale

36,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00l

Iachizitii de bunuri

|            230,00

0,00

| 0,00

| 0,00

| 0,00

| 0,00

0,00

0,00

230,oo|

looo.oj

26 789.0(|

461,00|

1

Reabilitare termica clădiri multietajate

27.518,00

11 898,00|

0,00

0,00

11.437,00

461,00

0,00

0,00

15.620,00

2

Extindere iluminat public

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

î                 î

Modenizare iluminat public

12.000,00

5.831.0(1

0,00

0,00

1.831,00

0,00

0,00

4.000,00

6.169,00

B

LUCRĂRI NOI

11.850,00

5.400,0()|

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4.500,00

6.450,00|

§             ICONSILIUL LOCAL

11.150,00

5.400,0()|

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4.500,00

5.750,00|

1

Centrul de informare turistica si infochioscuri

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

2

Casetare parau Cal varia si amenajare parcari

5.000,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

500,00

3

L.T.E.Blocuri locuințe str. Taberei

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

4

Construire blocuri locuințe destinate

inchirierii, Sighisoarei nr.21

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

5

Amenajare, redimensionare piața publica

Grigorescu,Ira

1.200,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

6

Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

7

Reconversie funcționala a imobilului din str. Iuliu Coroianu nr. 5

550,00

550, Ooj

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

8

Construire locuințe ieftine pentru tineri

1.000,00

o,oq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

9

Extindere centru intretinere si tratare câini

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

RADP

700,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|              0,00

0,00

0,00

700,00|

1

Modernizare sediu str.Mesterul Manole f.n.

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.00

2

Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Construire adapost pentru animale capturate de pe domeniul public

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

1      c

ACHIZIȚII DE BUNURI

15.450,00

244,0(4             0,0(4             0,0(4           144,00

0,00

100,00

0.00

15.206.0(4

CONSILIUL LOCAL

15.270,00

244,00

1 0,00

| 0,00

I             144,00

| 0,00

100,00

0,00

15.026,00

1

Harta municipiului si reactualizarea acesteia pe secțiuni

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.000,00

2

PUZ - PUD pentru modificare PUG ; PAT studii de urbanism si studiu de circulație

2.000,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3

Reactualizare PUG

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

4

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat

H.C.L. 243/1998 ; H.C.L. 34/1998

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

I 6               |

Dotări urbane

5.711,00

144,0o|

0,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

5.567,00|

7

S.F., PAC. Construire sala multifuncționala de sport

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

1 8

Concurs soluții

ioo,oo|                 o,oo|

o o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ioo,oo|

9

S.F, P.T Modernizare si extindere iluminat public

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

SF,PT Casetare parau Cal varia si amenaj parcari

10,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.00

11

S.F., P.T.- Reabilitare termica clădiri

2.000,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

12

S.F.,P.T.Extindere centru intretinere si tratare câini

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1         13

SF.PT.PUD-/Xmenaj P-ta publica Grigorescu, Ira

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ioo.oo|

14

SF, PT, - LTE blocuri locuințe str. Taberei nr. 2

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

15

S.F., PT Branșamente si racorduri ale imobilelor fond de stat la rețelele publice

20,00

O (X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

16

S.F.. P.T. Reconversie funcționala a imobilului d in str. Iuliu Coroianu nr. 5

100,00

|l)il Ol)

1 0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

17

S.F., P.T.Construire locuințe ieftine pentru tineri

900,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

900,00

1

RADP

180,00

0,00

0,0C

0,00

o,oo|             o,oo|             0,00

o,oo|              180,00|

1

S.F.,P.T.Modemizare sediu str. Meșterul

Manole f.n.

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

2

SF, PT Modernizare WC public parc

Ștefan cel Mare

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

r

[Dotări independente

145,00|                0,00|              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,ool

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

14.402,00

11.160,00

10.860,0(^

300,0(^

0,00

o,oo|

0,00

0,00

3.242,00

I       A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

187,00

0,00

0,0()|                o,oo|                0,00

0,00

0,00

0,00

187,00|

1

închidere si pasivizare rampa

150,00

0,00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2

Elaborare harta de zgomot

37,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

1       B

LUCRĂRI NOI

3.710,00

1.960,00

1.660,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750,00|

1

CONSILIU LOCAL

3.710,00

1.960,00

1.660,00

300,00

0,00

0,00

0,00

_

1.750,00|

1

Amenajare, modernizare puncte gospodărești

900,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

2

Viabilizare Canalul Morii

2.660,00

1 .660,0^

1.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3

Amenajare puncte pentm colectarea DEEE

150,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

10.505,0(1            9.200,00|         9.200.00|             0,00|             0,00|             0.0(|             0,00|             0,00|           1.305.00|

ICONSILIU LOCAL

10.505,00|            9.200,0()|          9.200,0(|              0,0o|              0,00|              0,00|              0,0(j|                   |                     j

1

SF, PT Viabilizare Canalul Morii

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.00

2

S.F.,P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

400,00

_________________________________________________________________________________,

3

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

9.200,00

9.200,00

9.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

SF, PT reabilitare si amenajare zone verzi

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

Realizare planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

6

Realizare cadastru verde

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

81.02.

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

6.313,00

2.500,00

0,00

0,00^

2.500,oo|

o,oc|

3.813,00

1           A            |

LUCRĂRI IN CONTINUARE

488,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488,00|

1

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

300,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2

Modificare sistem de producere si alimentare a consumatorilor arondați la PT Venus

188,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188,00

I      b      Ilucrari noi

5.725,00

2.500,00|

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

3.225,00|

1

Modemizare/automatizare centrale termice înlocuire cazane

5.725,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

3.225,00

|      C      IaCHIZITII DE BUNURI

100,00

o,od

0,00

0,00

0,00

0,00| 0,00

0,00

îoo.oo]

; 1

SF, PT înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme alternative

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

84.02

TRANSPORTURI

146.043,00

85.444,00

2.590,00

25.042,0d

0,00

0,00

57.812,00

60.599,00

1       A

Lucrări in continuare

99.643,00

62.862,00

o,oo|               0,00

20.100,00

0,00

0,00

42.762,00

36.781.00|

1

Modernizare străzi conform

H.C.L. 5/2004 pentru 19 obiective

10.000,00

7.140,00

0,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

5.000,00

2.860,00

2

Centuri ocolitoare a municipiului

15.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

1.000,00

3

Modernizare Aleea Godeanu

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

Modernizare str.Actorului

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

5

Modernizare str. Teleorman

10,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

6

Modernizare str.Cojocnei

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Modernizare str.Meteor

1,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

8

Modernizare str.Dambovitei

20,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

9

Modernizare str.Parang

350,00

0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

10

Modernizare str. Paris

800,00

466,OOj

0,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

334,00

11

Modernizare str. Bucegi

350,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

1

Modernizare poduri -31 obiective

HCL 5/2004

3.350,00

350.00|             0,00

0,00

350,oo|              0,00

0,00

0,00

3.000,00^

13

Mod. Str. Maramureșului si străzi adiacente

Conform H.C.L. 522/2000

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

14

Modernizare 100 străzi

60.000,00

40.906,00

1 0,00

0,00

17.144,00

0,00

0,00

23.762,00

19.094,00

15

Dezvoltare si modernizare semaforizare, realiz sincron circ in intersecții ptr. Impl manag trafic

6.450,00

0.00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.450,00

1        B

li.ucrari noi

35.090,00

18.932,00

2.590,00

0,00

4.942,00

0,00

| 0,00

11.400,00

16.158,Oo|

1

IConsilil local

32.400,0(l|            16.342,00

| 0,00

0,0(1

4.942,00

0,00

0,00

11.400.00

16.058,00|

1

Camere de supraveghere si urmărire trafic

500,00

0.00

| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

7.200,00

2.200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2200,00

5.000,00

3

[Modernizare str. Scortarilor

100,00

0,00

[ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00^

4

Modernizare str. Baba Novac

100,00

0.0(

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

r

[Modernizare str. Răvașului

100,00

o.ooj             o,oo|              0,00

0,00

0,00

o,oo|              o,oo|              100,00^

6

Modernizare str. Crinului

100,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

7

Modernizare str. Ciobanului

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

8

Modernizare str. Tamavelor

100,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9

Modernizare str. Marasesti

100,00

o.ool             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

Parking suprateran str. Primăverii f.n. cartier Manastur

16.000,00

9.942,00

0,00

0,00

4.942,00

0,00

0,00

5.000,00

6.058,00

11

Parking suprateran str. Pasteur nr.78 -str. Gh. Dima nr.20 - cartier Zorilor

1.500,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

100,00

12

Parking suprateran str. Baisoara nr.1-3 cartier Gheorgheni

1.500,00

1.400.00|             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

100,00

13

Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr.38-42 cartier Marasti

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

14

Parking suprateran str. Fabricii nr.4 -str. Fabriciide zahar nr.5-cartier Marasti

1.500,00

1.400,00|             0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400.00

100,00

|               IrATUC                                    1        2.690,00

2.590,0(1         2.590,00|              0,00|             0,00|             0.00|             0,0(1             0,00|             100,00|

1

Modernizare linie de tramvai

2.690,00

2.590.0()|          2.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.0(11

1 C

ACHIZIȚII DE BUNURI

11.310,00|             3.650,00|              0,0d|              0,0(1              0.00|              0,00|              0,0(1          3.650,0()|            7.660,00|

1

Consiliul local

5.760,00

3.650,00|              0,00|              0,0(1              0,00|              0,00|              0,00|          3.650,00|                     |

1

S.F, P.T Modernizare străzi

1.500,00

1.000,00| 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

500,00

2

SF,PT Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic

335,00|                0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,00

3

S.P.F.,S.F. Pasaj subteran Calea Motilor-

B-dul 21 Decembrie 1989

2.000,00

1.650.001             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.650,00

350,00

4

S.F..PT Parking suprateran str. Primăverii f.n.

235,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

5

S.F., PT Parking suprateran str. Pasteur nr.78 -str. Gh. Dima nr.20 - cartier Zorilor

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

6

S.F., P.T. Parking suprateran str. Baisoara nr

1-3, cartier Gheorgheni

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

7

S.F., P.T. Parking suprateran str. Aurel Vlaicu

nr.38-42, cartier Marasti

170,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

8

S.F., P.T Parking suprateran str. Fabricii nr.4 -str. Fabricii nr.5-cartier Marasti

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

9

S.F..PT Parking-uri in cartiere

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

I                  IrATUC                                           1         5.550,od                0,00|              0,0(|              0,0(|             0,0(l|              0,00|              0,0(|             O.()()j           5.550,00|

|        1        iDotan independente                                |         5.550,00

o.ool              o.ool              o.ool             o,oo|             0.00|              0,00|             o,oo|           5.55O,OO|


1

S.F., P.T. Cresa nr. 1-str. Baita nr. 1-CT

40,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4o,oo|

2

S.F., P.T. Cresa nr. 9 - str. Mehedinți nr.l5-CT

40,00

o.ooț             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

SF, PT, expertiza Mansardare cresa str. Meziad nr.4

50,00

o.ooj              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

4

SF, PT, Expertiza -Mansardare imobil str. Emile Zola nr.5

50,00

I              0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00|


70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

1

PUBLICA

71.818,00

23.373,0(l|

0,00

0,00

13.412,00

461,00

1.000,00

8.500,00

48.445.00

17.729.()(|

-'>1 Hl|

O.Otj -7=^^789.00


|^^|LUCRARI INCONȚINUAR£


|        44.51S.Olj


o.oi I "TTTZoȚ


44;5P<;O0ji


IȚȚ»[DIRECTOR EXECUTIV


VIRGIL PORUTIU