Hotărârea nr. 12/2009

Hotărârea 12/2009 - Hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92960/177499 din 09.10.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații cadastrale pentru dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 817, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în CF 1473 - Cluj, în suprafață de 512 mp. în trei parcele, respectiv:

parcela cu nr. topo. 817/1, teren în suprafață de 372 mp., drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo. 817/2, teren în suprafață de 100 mp., drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca;

- parcela cu nr. topo. 817/3, teren în suprafață de 40 mp., drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală pentru dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, întocmită de Pop Alexandru, terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 36154/30.05.2002, urmând a fi înscris în C.F. nr. nou, după cum urmează:

  • -  sub nr. topo. 817/2, în suprafață de 100 mp., drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca, cu drept de concesiune pe durata existenței construcției în favoarea: Ghițe Sorin-Voicu și soția Huza Aurora, în cotă de % parte, Nicola Olimpiu Valentin și soția Nicola Felicia-Victoria, în cotă de parte, Urași Andreea Mirabela, în cotă de % parte, Pop Baldi Monica Cristina, în cotă de % parte;

  • -  sub nr. topo. 817/3, în suprafață de 40 mp., drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca, cu drept de concesiune pe durata existenței construcției în favoarea: Ben Selma Ridha Ben Hassine și soția Ben Selma Adelinda Ecaterina, în cotă de 'A parte, Iancu Adriana, în cotă de !4 parte.

Documentația cadastrală pentru dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, întocmită de Pop Alexandru, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 12 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 12/2009

FIȘA LUCRĂRII

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

>

BENEFICIAR:

GHITE SORIN-VOICU și soția

HUZA AURORA

NICOLA OLIMPIU VALENTIN și soția

NICOLA FELICIA-VICTORIA

URAȘI ANDREEA MIRABELA

POP BALDI MONICA CRISTINA

BEN SELMA RIDHA BEN HASSINE și soția

BEN SELMA ADELINDA ECATERINA

IANCU ADRIANA

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE MEMORIU TEHNIC EXTRAS C.F.

PIESE DESENATE:

PLAN CADASTRAL SC. 1:500

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Denumirea lucrării: Plan de situație

  • 2. Beneficiarul lucrării: GHITE SORIN VOICU

  • 3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

  • 4. Obiectivul lucrării: Plan de situație scara 1:500.

  • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută în scopul depuneri la Consiliul Local al Municipiului CLUJ-NAPOCA

6. Amplasamentul obiectivului:

  • 7. Str. MOȚILOR Nr. 1, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj,

8. Situația juridică a terenului:

  • 9. Terenul este înscris în C.F. Nr. 1473; Nr. Topo. 817 în suprafață de 512 mp.

  • 10. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: s555 și s217 nou; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:500. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 507mp, cu 5mp mai puțin decât suprafața din actul de proprietate.

întocmit:

POP ALEXANDRU

7.Ț           . ■ TA


ANCPI ' ; I Ș 1 IA A A1 Itl V .* I. A |


NR.CERERE-

/2007

ELIBERAT LA-05.DEC.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR . 1473                            LOCALITATEA CLUJ

A . PARTEA I - a

Nr.crt.

Nr.

TOP.

DESCRIEREA IMOBILULUI

Suprafața MP

Observații

1928

817

TEREN IN CALEA MOȚILOR

512

_

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA PROPRIETATE

Observații

1.

CU NR.-3640/1938-C.F.

DREPT DE PROPRIETATE-

MUNICIPIUL CLUJ

C. Partea a III- a

Nr.crt.

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA SARCINI

Observații

NU SUNT.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la INFORMARE .

S-a achitat tariful de 100 lei cu chitanța nr.-30968-Pentru serviciul-de~publicitate imobiliara cu codul 11P7XI-(W.7 A

ASISTENT RE^ȘTRATOR,

CORINA Ol|ț|ĂNÂry''


SITUAȚIA ACTUALA

1473 al lac. Cluj-Napoca


[    | Teren inscris in C.F.

Teren ce se concesionează 140np


PLAN CADASTRAL

SITUAȚIA IN VIITOR


SCARA 1:500

. Loc. Clu j-Napoca

..'■. Anul 2008

.-ÎNTOCMIT
TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ

Nr. crt.

Nr. C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

1928

1473

817

Teren în str. Moților

-

512

Municipiu Cluj-Napoca drept de proprietate.

SITUAȚIA ÎN VIITOR

Nr. crt.

Nr. C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

1473

817/1

Teren în str. Moților

372

Municipiu Cluj-Napoca drept de proprietate.

817/2

Teren în str. Moților

100

Municipiu Cluj-Napoca drept de proprietate.

Drept de concesiune pe durata existenței construcției în favoarea: GHITE SORIN-VOICU și soția

HUZA AURORA în cotă de 1/4 parte

NICOLAOLIMPIU VALENTIN și soția

NICOLA FELICLA VICTORIA în cotă de 1/4 parte

URAȘI ANDREEA M1RABELA în cotă de 1/4 parte

POP BALDI MONICA CRISTINA în cotă de 1/4 parte

817/3

Teren în str. Moților

40

Municipiu Cluj-Napoca drept de proprietate.

Drept de concesiune pe durata existenței construcției în favoarea:

BEN SELMA RIDHA BEN HASSINE și soția

BEN SELMA ADELINDA ECATERINA în cotă de l/2parte

IANCU ADRIANA în cotă de l/2parte                     ---------


întocmit:

POP ALEXANDRU