Hotărârea nr. 857/2007

Hotărârea 857/2007 - Constituirea compartimentului intern specializat pentru serviciul de administrare parcări publice cu plată, din cadrul Serviciului evidentă parcări si aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată către acest compartiment.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea compartimentului intern specializat pentru serviciul de administrare parcări publice cu plată, din cadrul Serviciului evidență parcări și aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată către acest compartiment

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre, privind constituirea compartimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcări publice cu plată, din cadrul Serviciului evidență parcări și aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a Serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată către acest compartiment -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613151/03.12.2007 al Direcției tehnice prin care se propune constituirea compartimentului intern specializat pentru serviciul de administrare parcări publice cu plată, din cadrul Serviciului evidență parcăr* și aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a Serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată către acest compartiment;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr 606/2007, HG nr. 955/2004. OUG nr. 34/2006 modificată și completată cu OUG nr.94/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea compartimentului specializat în cadrul Serviciului evidență parcări pentru administrarea parcărilor publice cu plată amenajate pe străzile cuprinse în Anexa 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Compartimentul specializat se va organiza, pe perioada determinată, prin redistribuirea unor posturi.

Art. 2. Se aprobă delegarea temporară a gestiunii directe a Serviciului de administrare a parcărilor amenajate pe străzile prevăzute în Anexa 1 din prezenta hotărâre, către compartimentul intern specializat constituit în conformitate cu art. 1 al hotărârii, până la finalizarea procedurii de achiziție publică desfășurată conform prevederilor OUG nr. 34/2006 modificată și completată, prin semnarea de către părți a contractului de concesiune a Serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a administrării parcărilor publice cu plată prevăzute la art. 1, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. C u îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 857 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 857/2007


Evidență locuri de parcare39.

P-ta M.Viteazul

52

40.

P-la Unirii

120

41.

P-ta Unirii, Latura Vest

76

42.

Satnuil Micu

21

43.

St.O.Iosif

15

44.

Tipografiei

24

45.

Tomis (I lerman Obcrth)

10

46.

Universității

33

Total Locuri administrate

2082

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 857/2007

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNC 1 IGNARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATA

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. L Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului de administrare a parcărilor plată denumit în continuare Regulament reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (în calitate de administrator al domeniului public) si compartimentul intern specializat pentru administrarea parcărilor cu plata. Prezentul regulament se aplica pe perioada determinata, pe durata delegării gestiunii directe a serviciului de administrare a parcărilor publice cu plata de către compartimentul specializat din cadrul serviciului Evidenta Parcari. Acesta cuprinde normele ce trebuie îndeplinite la parcarea în zona de aplicare a Regulamentului.

Art. 2. Regulamentul se aplică pe sectoare ale domeniului public semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare „P cu plată“ însoțite de adiționalul cu tariful orar, orarul de funcționare și modul de achitare a taxei (modelul indicatorului este integrat prezentului regulament?

Prin grija Primăriei se vor întocmi planșele de detaliu (sc 1:500) cu delimitarea exactă a locurilor de parcare precum și a zonelor interzise pentru fiecare stradă, care vor fi vizate de Politia Rutiera si vor fi aprobate de Comisia municipală de sistematizare a circulației .

Comisia de circulație va aviza de asemenea destinația fiecărui parcaj în parte (autovehicule sau autoturisme), precum si propunerea de noi locuri de parcare.

Se disting următoarele tipuri de zone de parcare cu plată: zone situate pe platforme în afara căilor de rulare, delimitate la marginea carosabilului, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde prin aceasta nu se stânjenește traficul pietonal etc.

Art. 3. Parcarea autovehiculului în locurile de parcare aprobate și semnalizate este regulamentară dacă conducătorul auto respectă prevederea art. 179 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificata și îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

 • a) să achite contravaloarea timpului de parcare, să achiziționeze tichete sau abonamente de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau în max. 5 min. de la oprire;

 • b) ocupă un loc de parcare regulamentar potrivit art. 2;

 • c) poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul „P cu plată” în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare;

 • d) la parcare, afișează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul validat potrivit instrucțiunilor înscrise pe el sau abonamentul de parcare;

 • e) nu depășește timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de validitate al tichetului sau abonamentului sau a indicației parcometrului.

Alt. 4. Parcarea tară respectarea obligațiilor de la art. 3 constituie contravenție sancționată cu avertisment (taxă de parcare majorată) sau amendă.

Art. 5. Obligațiile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (administratorul al domeniului public)

-să întocmească planșele de detaliu (sc 1:500) cu delimitarea exactă a locurilor de parcare precum și a zonelor interzise pentru fiecare stradă, care vor ti avizate de Comisia municipală de sistematizare a circulației,

•• să asigure prin compartimentul intern specializat organizat, administrarea serviciului de administrare a parcărilor publice cu plata, iar prin serviciile de specialitate emiterea și urmărirea proceselor-verbale de contravenție aplicate pentru nerespectarea prevederilor art.3 din regulament

- să sprijine pe toate căile legale realizarea cât mai operativă a obiectului de activitate.

CAP. II. ZONE TARIFARE, TARIFE ȘI METODE DE TAXARE

A. ZONE TARIFARE

Art. 6. - Se instituie o zona tarifara.

B. TARIFE:

Art. 7. - Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt exprimate valoric în raport cu tariful orar pentru 2 ore de parcare în zonă, simbolizat T.O., astfel:

Tarif 2 ore - 3 lei

Tarif/zi - 9 lei indiferent de numărul de ore parcate.

Tarife abonamente lunare

Abonamente lunare:

Persoană fizică          - 45 lei

Persoană juridică        - 67,5 lei

Abonamente transmisibile se eliberează numai pentru persoane juridice și pot fi transmise de la un autovehicul la altul funcție de interesele societății

Abonament lunar       -  112,5 lei

Abonament pentru locatari: -  22,5 lei/lună

 • f) Tarife pentru rezervare loc parcare se eliberează numai pentru instituții publice cu avizul Comisiei de circulație - 195 lei/loc/luna. Instituțiile publice beneficiare voi fi stabilite in cadrul Comisiei municipale de sistematizare a circulației.

Reglementarea accesului autovehiculelor pe locurile de parcare se va asigura cu acceptul Primăriei, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Beneficiarul locurilor de parcare rezervate, în cazul în care acestea sunt ocupate abuziv, se va adresa Primăriei care va lua măsuri de sancționare a contravenienților (blocarea și/sau ridicarea autovehiculului).

Art. 8. - Tarifele prevăzute la art. 7 sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 1848/1985 și Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132-93 în vigoare.

Autovehiculele al căror gabarit nu se încadrează în aceste liniile - exclusiv in situația parcărilor longitudinale - vor li taxate proporțional cu numărul de locuri de parcare ocupate.

Data de referință a tarifelor este 1 5.12.2007.

Toate tarifele se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de INS.

 • C. METODA DE TAXARE

Art. 9.

 • a) Taxa de parcare se poate achita prin lichcte de parcare si abonament.

 • b) . Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcari de scurtă durată (2 ore -1 zi), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare și unică folosință. Ele se procură din rețeaua comercială sau de la persoane autorizate.

Sunt tipărite în regim de securitate și înseriate în regim special.

Tichetele distribuite de persoanele autorizate vor avea culoare diferita in funcție de perioada de taxare:

Alb - 2 h/valabi 1 pentru ziua inserata pe tichet Verde - o zi/valabil pentru ziua inserata pe tichet Tichetul razuibil, vândut in rețeaua de distrubutie RATUC.

 • c) . Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată pentru intervale de timp mari (1 lună ) care se materializează prin aplicarea abonamentului la vedere, pe parbriz.

Abonamentele se vor elibera de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, pentru perioada si tipul persoanei solicitante.

CAP. III CONTROLUL, CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA NEÎNDEPLIN1RII OBLIGAȚIILOR/ CONTRAVENȚIILOR

Art. 10. Parcarea fără îndeplinirea obligațiilor precizate la aii. 3, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment (taxă de parcare majorată) sau amendă de 50 lei.

Art. 11. Controlul și constatarea abaterilor de la prezentul Regulament cade în sarcina personalului angajat prin dispoziția primarului, denumiți în continuare agenți constatatori.

Agenții constatatori vor fi sprijiniți, după caz, de angajați ai instituțiilor abilitate prin lege în realizarea prevederilor prezentului regulament și menținerea ordinii publice.

Agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare în baza cărora serviciul abilitat din cadrul Primăriei va încheia procese-verbale de constatare a contravenției aplicând și sancțiunea contravențională.

Procesul verbal de constatare a contravenției neatacat sau hotărârea judecătorească irevocabilă constituie titluri executorii în baza cărora se va proceda la recuperarea amenzii taxei de parcare majorată prin serviciul specializat al Primăriei.

Art. 12. - Situațiile neregulamentare și taxele de parcare majorate în raport cu tariful oiar (T.O) sunt:

 • a). Staționarea fără tichet sau abonament de parcare valabil:

10 x T.O. = 30 lei

 • b) . Staționarea cu lichele sau abonamente expirate recent (max. 10 inin. pt. tichet) și 3 zile calendaristice pentru abonament:

5 xT.O.= 15 lei

 • c) . Afișarea defectuoasă a tichetului sau abonamentului încât nu permite descifrarea clementelor de valabilitate:

5 x 'f.O. = 15 lei

 • d) . Nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel încât se ocupă 2 locuri, sau se parchează pe zonele hașurate (interzise) ori în dreptul acceselor/ intrândurilor în incinte de imobile

5 x T.O. = 15 lei

 • e) . Blocarea accesului în parcare, ocuparea unor locuri rezervate pentru handicapați sau alte locuri rezervate

20 x T.O. = 60 lei

“Taxele de parcare” majorate pot fi achitate în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării faptei, în contul sau la casieria Primăriei municipiului Cluj-Napoca, situație în care nu se mai aplică amenda contravențională, cel în cauză fiind doar avertizat, orice urmărire împotriva acestuia încetând.

Neachitarea în termen a taxei de parcare majorate atrage penalități de întârziere de 0,015%/zi.

CAP. IV DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. - Regulamentul se aplică în zilele lucrătoare între orele 8()" - 20'"’, sâmbără 8°'-13''''.

Duminica, sărbătorile legale și în alte zile omagiale sau festive nu se aplică dispozițiile Regulamentului.

Art. 14 - Sunt exceptate de la plata taxei de parcare motoretele, motocicletele, bicicletele precum și autovehiculele aparținând următoarelor instituții:

 • a) . Politiei, Jandarmeriei, Politiei de frontiera, Servicului de ambulanta, SMURD. Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale S.R.I, S.P.P, S.I.E, Ministerului Justiției- Direcția Generala a Penitenciarelor, D.N.A, pompierilor și cele care desfasoara activități pentru servicii publice in caz de intervenție;

 • b) . Regii autonome și societăți comerciale subordonate Consiliului Local, a căror autovehicule se află în intervenție;

 • c) . Aparținând persoanelor handicapate.

Toate aceste autovehicule vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obține în baza documentelor de identitate și proprietate ale acestora.

Obținerea, reînnoirea și afișarea permiselor cade în sarcina proprietarului auto.

Art. 15. - Gratuitățile vor fi acordate exlusiv de Primăria municipiului în limita numărului de 800 auto.

Art. 16. - Pensionarii peste 65 de ani, veteranii de război, revoluționarii cuprinși în lista Monitorului Oficial, studenții integraliști la cursurile de zi posesori de autovehicule beneficiază de o reducere de 50% din tarifai abonamentelor de parcare.

Art. 17. - Se vor rezilia contractele de parcare la domiciliu si se vor retrage indicatoare “ P cu abonament” din toate zonele care intra sub incidența Regulamentului.

Art. 18. -- Autovehiculele abandonate în parcările cu plată li se vor aplica prevederile în vigoare ale Consiliului Local.

Art. 19. - Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării, transportului de marfa și serviciului de taximetrie.

Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staționare numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local.

Art. 20. - Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții se sancționează potrivit prevederilor în vigoare ale Consiliului Local.

Art. 21. - Personalul ce deservește parcările publice nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aliate în interiorul acestora.

Art. 22. - Personalul care deservește parcările cu plată (agenți constatatori) au obligația de a se legitima.

Art. 23. - Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și prevederile altor acte normative incidente.

Consiliul loca! al municipiului ( iui-Na poc a

REGII.AMENTt I DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC DESTINAI STAȚIONARILOR AUTO CU PLATA DIX MUNICIPIUL CEL.! - NAPOCA

Reprezentarea grafica si date tehnice a indicatorului "PARCARE CU

PLATA"

Dimensiuni constri/'tive:

- lățime

350

mm

- inaltime

500

mm

- grosime

15

mm

- inaltime minima de montaj

: 3.000

mm

Material-        - tabla zincatc cu grosimea de 1,5 mm

- rabla decapata cu grosimea de 1,5 mm protejata cu vopsele ani’corozi<e de culoare gri

Inscripționare : - serigrafiere ccCoti modelului de mai jos pe autocolant PVC reristeni la intemperii.