Hotărârea nr. 673/2007

Hotărârea 673/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. locuinte familiale Colonia Borhanci.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu

locuințe familiale

Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - Colonia Borhanci - pentru locuințe familiale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80780 din 12.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu Colonia Borhanci - pentru locuințe familiale, beneficiari: Cătinaș Alexandru și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 20031/9015 din 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂ RĂ ȘT E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - Colonia Borhanci - pentru locuințe familiale, beneficiari: Cătinaș Alexandru și asociații. Prin P.U.Z. se preia încadrarea funcțională U.T.R. = L3c conform documentațiilor aprobate anterior și se prelungesc drumurile propuse. Prin P.U.D. se detaliază parcelarea, accesul, amplasarea pe parcele a unor locuințe familiale în continuarea zonelor anterior reglementate și parțial construite. Se propun parcele de 400 - 500 m.p. Alinierea construcțiilor se propune la 5,0 m. de la drum, păstrându-se o distanță de 3,0 in. față de limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară. Se va asigura parcarea pe fiecare parcelă. Regimul de înălțime va fi P+E(M). Se propune P.O.T. max. 35% și C.U.T. max. 0.6.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 20031/9015 din 06.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 673 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)