Hotărârea nr. 520/2007

Hotărârea 520/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru ansamblu rezidential Casa Nova, Valea Chintăului (din fată).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial CASA NOVA

Valea Chintăului (din față)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentrq ansamblu rezidențial CASA NOVA, Valea Chintăului (din față) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64714/ 43/ 06.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial CASA NOVA, Valea Chintăului (din față), beneficiare: SC MAGILO CONSTRUCT INVESTMENTS SRL și SC FINZETA INVESTMENTS SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37879/ 8703/ 2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și PlanulUrbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial CASA NOVA. Valea Chintăului (din față), beneficiare: SC MAGILO CONSTRUCT INVESTMENTS SRL și SC FINZETA INVESTMENTS SRL, și regulamentul aferent P.U.Z., privind încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, echiparea edilitară, tipul de parcelare, amplasarea construcțiilor pe parcele, regimul de înălțime maxim (D)+P+2E+M și (D)+P+1E+M, regimul de construire izolat- cuplat -înșiruit, indicii de ocupare teren pe fiecare zonă funcțională, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37879/ 8703/ 2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 520 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)