Hotărârea nr. 170/2007

Hotărârea 170/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 319/2005, păentru spatiul cu alră destinatie în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 92, detinut de SC. Ciclic SRL.


— CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 319 din 08.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 92, deținut de S.C. CICLIC S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 319 din 08.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 92, deținut de S.C. CICLIC S.R.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Vasile Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 453 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 319 din 08.04.2005, deținut de S.C. CICLIC S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 92, în suprafață de 244,09 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 319 din 08.04.2005, deținut de S.C. CICLIC S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 92, în suprafață de 224,09 mp., cu o cotă de asociere de 3.900 lei/Iună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la

data vânzării spațiului.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr. 170 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)