Hotărârea nr. 99/2005

Hotărârea 99/2005 - Aprobarea unui schimb de locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA R E

privind aprobarea unui schimb de locuințe din fondul locativ dc stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe din fondul locație de stat situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Paris nr.47 ap.9 și str.I.L.Caragiale nr.2-4 ap.21 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 35 din 01.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune aprobarea unui schimb dc locuințe din fondul locativ de stat situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Paris nr.47 ap.9. titular FLUERAȘ AURELIA și str.I.L.Caragiale nr.2-4 ap.21. titular MOLNAR ANNA.

Reținând prevederile ILG. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 1 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f" și 46 din L.cgea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘT E :

Art.l Se aprobă schimbul de locuințe fond de stat situate în municipiul Cluj-Napoca. str.Paris nr.47 ap.9 . titular d-na.FLUERAȘ AURELIA, cu str.I.L.Caragiale nr.2-4 ap.21. titular d-na. MOLNAR ANNA.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr.Laszlo Attila

V

Nr. 99 din 22 februarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

Contrasemnează:

Secretarul municipitțlui. Jr.Mircea Jorj
cu 24 voturi)