Hotărârea nr. 96/2005

Hotărârea 96/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stai situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Livezii nr.30 ap.3 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru C'ordoș. Mihai Sandu și Somogvi Ciyula:

Analizând Referatul nr. 71 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Livezii nr.30 ap.3. pentru d-ul. NONICA VICTOR:

Reținând prevederile 1I.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f’ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă atribuirea prin închiriere locuința situată în municipiul Cluj-Napoca.. str.Livezii nr.30 ap.3. pentru d-ul. NONICA VICTOR.Termenul închirierii: de la data adoptării hotărârii, până la data de 08.04.2009.Imobilul se compune din: 1 cameră = 13.97 mp.. 1 magazie = 7.48 mp.

Ari.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică.


Nr. 96 din 22 februarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr.Mircea Joii \