Hotărârea nr. 94/2005

Hotărârea 94/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


(’ONSII IUI. LOCAL AL MUNICIPIULUI CI UJ-NA POC A

II O r Ă R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu I.aurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 254/11.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui SABÂU FRANCISC, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca. str. Retezat nr. 1, ap.43;

Reținând prevederile HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, precum și avizul comisiei de specialitate;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și art.125 rap.la art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

H O TĂ RĂȘT E :

ART.l. Se atribuie d-lui SABÂU FRANCISC locuința situată in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 19. Termenul închirierii: de la data adoptării hotărârii până la dala de 08.04.2009. Imobilul se compune din: lcameră=32,64 mp.; 1 bucătărie =11,91 m.p., 1 cămară alimente = 1,75 mp., WC = 1,08 mp..

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 94 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)