Hotărârea nr. 874/2005

Hotărârea 874/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte si servicii, S+P+3E+M, str. Decebal nr. 39.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și senicii, S+P+3E+M str. Decebal nr. 39

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și servicii, S+P+3E+M, str. Decebal nr. 39 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89323 din 13.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și servicii. S+P+3E+M, str. Decebal nr. 39;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 52112/5778/08.09.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Ait.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe și sen icii, cu regim de înălțime, S+P+3E+M, str. Decebal nr. 39, beneficiar Eăgădar Nicolae, prin care se reglementează amplasarea unei construcții cu servicii/birouri la parter și locuințe la etaje, gararea auto în subsol, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 52112/5778/08.09.2005.

Al t. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.
Nr. 874 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)