Hotărârea nr. 857/2005

Hotărârea 857/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentr obiectivul de investitii „Modernizare-Reabilitare-Extindere retea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca vol. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul -Grigorescu: Zona Titulescu Sud: în spatele blocurilor de pe B-dul. Nicolae Titulescu număr par si Piata Cipariu, str. Iugoslaviei 68-73, str. Tache Ionescu nr. 97-99, str. Muncitorilor, str. L. Rebreanu 4, conform planului de situatie”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Clu j - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Sud: în spatele blocurilor de pe B-dul Nicolac Titulescu număr par si Piața Cipariu, str. Iugoslaviei 68-73, str.Tache Ionescu 97-99, str. Muncitorilor, str. L. Rebreanu 4, conform planului de situație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj -Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Sud: în spatele blocurilor de pe B-dul Nicolac Titulescu număr par si Piața Cipariu, str. Iugoslaviei 68-73, str.Tache Ionescu 97-99, str. Muncitorilor, str. L. Rebreanu 4, conform planului de situație” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85672 7443/ 30.11.2005 al Direcție tehnice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare-Reabilitare-Extindere rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Sud: în spatele blocurilor de pe B-dul Nicolac Titulescu număr par si Piața Cipariu, str. Iugoslaviei 68-73, str.Tache Ionescu 97-99, str. Muncitorilor, str. L. Rebreanu 4, conform planului de situație” cu indicatorii tehnico-economici din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din fondurile bugetului local pe anul 2006.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția tehnica și Direcția economica.

Nr. 857 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

PRESEDF

JrJ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr.857/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modcrnizare-Reabilitare-Extinderc rețea de iluminat public în municipiul Cluj - Napoca voi. II Cartierul Gheorgheni si Cartierul Grigorescu: Zona Titulescu Sud: în spatele blocurilor de pe B-dul Nicolae Titulescu număr par si Piața Cipariu, str. Iugoslaviei 68-73, str.Tache Ionescu 97-99, str. Muncitorilor, str. L. Rebreanu 4, conform planului de situație”

TITLILAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Cartierul Gheorgheni INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totala a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

328.089,24 lei

Din care C+M (fara TVA) 285.804,00 lei

-Durata de realizare - 60 zile

-Finanțarea lucrărilor - bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.Șef Serviciu Tehnic, Ștefan Lucaciu


CARTIER GHEORGHENI


Zona Titulescu Nord Zona Titulescu Sud Zona Micro I Zona Micro II

Zona Micro III

Zona Micro IV


e, i

gg

bl


Aparat de i/uminat existent - caract.


Lampa defecta

Aparat de iluminat vandaiizat


Propunere aparat de i/uminat


Uni verși ta tea Tehnica

din

Centrul de

Cluj-Napoca

Ingineria Iluminatului

Numele

Semn.

Desena t

Bare Daniel

Proiecta t

or. mg. Dorin BEU

VERIFICA T

or./ng. Florin POP

Scara:

l/oooDa ta:

ie.o5.onPlan situație

Ti tul eseu Sud