Hotărârea nr. 810/2005

Hotărârea 810/2005 - Modificarea Hotararii nr. 169/1995 (modificare beneficiar concesiune)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 169/1995. (modificare beneficiar concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 169/1995 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37090 din 23.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 169/1995, în sensul modificării beneficiarului concesiunii asupra terenului situat în C.Dorobanților bl. 12.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se transmite contractul de concesiune nr.30736/07.08.1997, privind terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, C.Dorobanților bl. 12, nr.topo.24517/XLVIII, de la Nagy Gabriel la Hodîmău Nicolae și Hodîmău Axenia, conform prevederilor art.41 din Legea nr.50/1991.

Art.II. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 68 EURO/mp.

Art.Ill. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția fondului imobiliar de stat.


ecretarul municipiului, \ jr.Mircea Jorj


Nr.810 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost

adoptată cu 25 voturi)