Hotărârea nr. 809/2005

Hotărârea 809/2005 - Încheierea unui act aditional (prelungirea termenului de realizare a constructiei)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind încheierea unui act adițional (prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76226 din 14.11.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.71933 din 15.10.2003, încheiat în baza Hotărârii nr.319/2003 și prelungit prin Hotărârile nr. 812/2004 și 285/2005, în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 71933 din 15.10.2003, încheiat în baza Hotărârii nr.319/2003, în vederea extinderii locuinței, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate ale construcției, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art,2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președipțeme șgdință, jr.Ovidiu Eaprean Turdean


Nr.809 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)