Hotărârea nr. 806/2005

Hotărârea 806/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Introducere gaz la serele Becas”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții " Introducere gaz la serele Becaș"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de


investiții" Introducere gaz la serele Becaș"- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80332 din 15.11.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții " Introducere gaz la serele Becaș";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Introducere gaz la sere Becaș", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea studiului de fezabilitate va fi făcută din bugetul local pe anul 2005, cap.63.02/C/RADP.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Contrasemnează; ecretarul municipiulu’ . Jr.Mircea Joi i


Nr. 806 din 22 noiembrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 806/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"INTRODUCERE GAZ LA SERELE BECAS”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiului Cluj-Napoca, str.Al. Vaida Voievod f.n

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției conform devizului general inclusiv TVA este

191.936 LEI

VALOARE DEVIZ GENERAL

Din care C+M 156.638 LEI

  • ♦  Categoria de importanta construcția se incadreaza in categoria de importanta C (NORMALA)

  • ♦  Clasa de importanta : Conform STAS 10100/0-75.

  • ♦  Riscul de incendiu mic: Conform capitol 2.1.3 PI 18-1999.

  • ♦  Gradul de resistenta la foc-mic: Conform 118-1999.

Branșamentul de gaz al obiectivului va fi dotat cu regulator gaz de 20mc/h.

Instalația de utilizare gaz propusa va fi dotata cu un contor volumetric de lOmc/h.

Durata de realizare a investiției: 108 zile calendaristice

Finanțare investiției: bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integranta din prezenta hotarare.

DIRECTOR, SORIN APOSTU