Hotărârea nr. 802/2005

Hotărârea 802/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă P+3E cu 3 apartamente, str. Gh. Lazăr nr. 19;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință P+3E cu 3 apartamente strada Gh. Lazăr nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuință P+3E cu 3 apartamente pe strada Gh. Lazăr nr. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78284 din 15.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Locuință P+3E cu 3 apartamente pe strada Gh. Lazăr nr. 19, beneficiar; Rusu Romulus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 39429/5489 din 16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - Locuință P+3E cu 3

apartamente pe strada Gh. Lazăr nr. 19, beneficiar; Rusu Romulus prin care se reglementează amplasarea construcției în partea lateral vestică a parcelei și la 3 m. față de limita nordică, accesul din strada Gh. Lazăr prin supralărgirea aleii pietonale dintre blocul D3 și parcela de la nr. 19 la 3,5 m., gararea la parterul construcției propuse, amenajarea incintei, regim de înălțime P+3E, POT=35,% și CUT= 1,39.

Art. 2. - Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 39429/5489 din 16.06.2005.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

CONTRASEMNEAZĂ: 'Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj\

Nr. 802 din 22 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)