Hotărârea nr. 800/2005

Hotărârea 800/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+E, str. uliului nr. 47.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+E, str. Uliului nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, str. Uliului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.80167/ 43 / 14.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, str. Uliului nr. 47.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 71052/5891/21.10.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+E, str. Uliului nr. 47, beneficiar Morar Bogdan, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 71052/ 5891/21.10.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

\


Nr. 800 din 22 noiembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)