Hotărârea nr. 799/2005

Hotărârea 799/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru dotare hotelieră, S+P+4E+M si S+P+2E str. Dorobantilor nr. 26.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru dotare hotelieră, S+P+4E+M și S+P+2E str. Dorobanților nr. 26

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru dotare hotelieră, StP+4E+M și S+P+2E str. Dorobanților nr. 26 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79949/ 43 / 14.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru dotare hotelieră, str. Dorobanților nr. 26;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 68261/ 5913/ 20.10.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru dotare hotelieră, str. Dorobanților nr. 26, beneficiară BOLDOR LUCIA, prin care se reglementează amplasarea unei construcții cu regim de înălțime S+P+4E+M și S+P+2E, parcarea auto, amenjările incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 68261/ 5913/20.10.2005.

Art. 2.

urbanism.


- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


Nr. 799 din 22 noiembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)