Hotărârea nr. 798/2005

Hotărârea 798/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+E, Colonia Borhanci f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+E, Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.79885/ 43 / 14.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru loâcuință familială, P+E, Colonia Borhanci f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 46492/ 5608/ 14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+E, Colonia Borhanci f.n., beneficiar Jecan Ioan, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 46492/ 5608/14.07.2005.