Hotărârea nr. 793/2005

Hotărârea 793/2005 - Desemnarea a doi reprezentanti de către Consiliul local în Comisia constituită în baza O.U.G. nr. 110/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind desemnarea a doi reprezentanți de către Consiliul local in Comisia constituita in baza OUG nr. 110/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara-

Examinand proiectul de hotarare privind desemnarea de către Consiliul local a doi reprezentanți in vederea constituirii comisiei, conform OUG nr. 110/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.2092 din 17.11.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune desemnarea de către Consiliul local a doi reprezentanți in vederea constituirii comisiei, conform OUG nr. 110/2002;

Vazand raportul Comisiei de validare, in urma votului secret exprimat si avizul comisiei de specialitate ;

Potrivit prevederilor art.38 si 46 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - In conformitate cu art.6 din OUG 110/2005 reprezentații Consiliului local in comisia pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical vor fi următorii:

l .VASILE STAMATIAN

2 LASZLO ATTILA

Art.II -Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Primarul

municipiului Cluj-Napoca si Direcția fondului imobiliar de stat.


PRESEDIÎ

Jr. Ovidiu
Contrase

Secretarul' municipiului, \ Jr. Mircea Jorj

Nr. 793 din 22 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 vot, prin vot secret)