Hotărârea nr. 779/2005

Hotărârea 779/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective D+P+2E, str. Bună Ziua f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective D+P+2E str. Bună Ziua fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - Imobil de locuințe colective,D+P+2E, str. Bună Ziua fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76197 din 28.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective. D-rP+2E. str. Bună Ziua fn. beneficiar Gal Elisabeta;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 39421/ 5482/ 16.06.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe colective, cu regim de înălțime D+P+2E, str. Bună Ziua f.n., beneficiar GAL ELISABETA, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe-cu 6 apartamente, la demisol cu garaje auto , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 39421/ 5482/ 16.06.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism.


PREȘ

Nr. 779 din 8 noiembrie 2005 (Flotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)