Hotărârea nr. 752/2005

Hotărârea 752/2005 - Aprobarea completării art. 3 a Regulamentului de urbanism, UTR=A4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării art. 3a al Regulamentul de urbanism ,LTR=A4,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru Planul Urbanistic General în vederea realizării de investiții de interes general- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76699/01.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru Planul Urbanistic General în vederea realizării de investiții de interes general;

Ax ând în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f ’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea art. 3a din Regulamentul aferent UTR =A4 “ utilizări funcționale pentru cazuri speciale - excepții , cu cea de locuințe și dotări aferente”, conform avizului nr. 5903/6.10.2005 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

Se va întocmi PUD pentru Ansamblul de locuințe “Someșeni

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism

și Direcția tehnică.Nr. 752 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)