Hotărârea nr. 745/2005

Hotărârea 745/2005 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Gheorghe Baritiu nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Baritiu nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 1811 din 19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Baritiu nr. 2, S C. Foto Globus Servcom SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Baritiu nr. 2, SC Foto Globus Servcom SRL, pentru o cota de asociere lunara de 1.500 lei (ROL), indexabila cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de 2 ani, incepand cu data de 11.10.2005, pana la data de 11.10.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.4 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


Nr. 745 din 25 octombrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)