Hotărârea nr. 699/2005

Hotărârea 699/2005 - Reconvensie functională constructii pentru spatii comerciale si locuinte-etajare, mansardare, str. Oasului nr. 86-90.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reconversie funcțională construcții pentru spații comerciale și locuințe-etajare,mansardare, str.Oașului nr. 86-90

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru reconversie funcțională construcții pentru spații comerciale și locuințe-etajare, mansardare, str. Oașului nr. 86-90,beneficiar SC Geromed SA - proiect din inițiativa primarului;                                                 .    ■ -

Analizând Referatul nr.69585/ 43/ 3.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea pentru reconversie funcțională construcții pentru spații comerciale și locuințe-etajare. mansardare, str.Oașului nr.86-90;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61 150/5775/08.09.2005.precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."f‘ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reconversie funcționala construcții pentru spații comerciale și locuințe - etajare.mansardare. str. Oașului nr. 86-90. la 4 corpuri de construcție -C1. C2, C3. C4. beneficiar SC Geromed SA. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 61150/5775/08.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 699 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)