Hotărârea nr. 680/2005

Hotărârea 680/2005 - Modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole si alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 63128 din 12.09.2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale și H.G.690/12.07.2005 pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor de producere si distribuție a energiei termice ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre, cu suma de 900 mii lei RON. Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se majorează corespunzător.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.Contrasemnează

Secretarul municipiului \ Jr.Mircea Jorj


Nr. 680 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1 la

Hotărârea nr. 680/2005


MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

5

Buget 2005 modificat

A

Venituri - total, din care :

362.692,87

+900,00

363.592,87

1.

Venituri proprii - total, din care:

268.352,72

268.352,72

Sume aloc.de cons.jud.pt.echil.bug.

4.749,23

4.749,23

2.

Sume defalcate din imp/venit pt. echil.bugetului local

2.676,96

2.676,96

3.

Sume defalcate din TVA, din care:

-pt.finanțarea ch.de personal al

91.293,19

+900,00

92.193,19

instituțiilor de inv.preuniv.de stat -pt.susținerea sist.de protecție a pers.

77.661,57

77.661,57

cu handicap

-pt.ajutor social și ajutor pt.incălzirea

1.311,62

1.311,62

locuinței

»

-pt.retehnol.,mod. și dezv.sist.centr. de prod. și distr.a en.termice cf.HG

491,15

491,15

690/12.07.2005

3.100,00

+900,00

4.000,00

4.

Subvenții primite de la alte bugete

350,00

350,00

5.

Donații și sponsorizări

20,00

20,00

B

Cheltuieli - total, din care :

362.692,87

+900,00

363.592,87

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice, din

47.758,38

+150,00

47.908,38

care: 51.02.05-Autorități executive

47.758,38

+150,00

47.908,38

- cheltuieli de personal

11.360,00

11.360,00

- cheltuieli materiale și servicii

35.198,38

35.198,38

- cheltuieli de capital

1.200,00

+150,00

1.350,00

2.

Cap. 57.02 - învățământ

113.915,44

-150,00

113.765,44

- cheltuieli de personal

77.672,85

77.672,85

- cheltuieli materiale și servicii

30.359,95

30.359,95

- transferuri - burse

359,94

359,94

- cheltuieli de capital

5.522,70

-150,00

5.372,70

3.

Cap. 58.02 - Sănătate

3.691,00

3.691,00

- cheltuieli de personal

1.284,00

1.284,00

- cheltuieli materiale și servicii

2.232,00

2.232,00

- cheltuieli de capital

175,00

175,00

- mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

»

Buget 2005 modificat

4

Cap. 59.02 - Cultură, religie, activități sportive și de tineret

435,00

435,00

- subvenții

350,00

350,00

- cheltuieli de capital

85,00

85,00

5.

Cap. 60.02 - Asistență socială

12.588,60

12.588,60

- cheltuieli de personal

5.277,05

5.277,05

- cheltuieli materiale și servicii

5.451,90

5.451,90

- subvenții

250,00

250,00

- transferuri

1.498,65

1.498,65

- cheltuieli de capital

111,00

111,00

6.

Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe

73.314,90

+900,00

74.214,90

- cheltuieli materiale și servicii

20.692,00

20.692,00

- subvenții

26.968,50

26.968,50

- cheltuieli de capital

25.654,40

+900,00

26.554,40

7.

Cap. 64.02 - Mediu și ape

17.470,00

17.470,00

- cheltuieli materiale și servicii

13.540,00

13.540,00

- cheltuieli de capital

3.930,00

3.930,00

8.

Cap. 68.02 - Transporturi și comunicații

86.470,50

86.470,50

- cheltuieli materiale și servicii

45.500,00

45.500,00

- subvenții

13.900,00

13.900,00

- cheltuieli de capital

27.070,50

27.070,50

9.

Cap. 72.02 - Alte acțiuni

440.05

440.05

- cheltuieli de personal

50,00

50,00

- cheltuieli materiale și servicii

191,05

191,05

- cheltuieli de capital

199,00

199,00

10.

Cap. 76.02 - Fond pentru garantarea imprumuturilor

150,00

150,00

11.

Cap. 88.02 - Dobânzi aferente datoriei publice locale

1.009,00

1.009,00

12.

Cap. 90.02 - Rambursări imprumuturi

5.350,00

5.350,00

13.

Cap. 95.02 - Fond rezervă

100,00

100,00


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NR.63.128/445/12.09.2005


Anexa nr. 2 la Hotararca nr. 680/2005


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2005

INV.                  mii lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

(Data începerii - an/trim.

Nr. si data aprobării documentației de investiții)

Prevederi 2( vederi 2005

Total

din care:

Observații

Alte surse constituite potrivit legii

Obligațiuni municipale

Taxa apa

Taxa

salubritate

Taxa pasunat

Buget de stat

Ordonanța

19/1994 HG

505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL din care : obligațiuni municipale taxa de apa buget de stat

taxa de salubritate

credite

taxa de pășune

Ordonanța 19/1994 si HG 505/1998

83,280.60

22,433.00

7,203.00

400 00

3.000.00

100 00

8,000 00

30 00

2,700.00

7,203.00

400 00

100 00

3000

4,000.00

2,700.00

8,000.00

60,847.60

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

33,867.00

8,403 00

5,203.00

400 00

100 00

0 (X)

000

2,700 00

0 00

25.464 00

B

LUCRĂRI NOI

25,009.90

7,825 00

2,000.00

0 00

000

25.00

4,000.00

0 00

1,800.00

17,184 90

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

24,403.70

6,205.00

0 00

0 00

0 00

5 00

0 00

0 00

6,200 00

18,198 70

57,02

ENVATAMANT

5,575.70

203.00

203.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

5372.70

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

4,082.00

203 00

203 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

3,879 00

1

Colegiul Economic-Centr Termica str Deva HCL 416/2000, HCL 210/2001

31.41

1.41

1 41

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

30 00

execuție

2

Seminarul Teologic Ortodox -Ccntr Term.

HCL 184/1999; HCL 63/2002

37.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

37 00

execuție

3

Grup Școlar Unirea -Centrala termica

HCL 184/1999, HCL 59/2002

214.97

44 97

44.97

0.00

000

0 00

000

0.00

0 00

170.00

execuție

4

Liceul Lucian Blaga -Centrala termica

HCL 62/2002

47.94

47.94

47 94

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

execuție

5

Școala Octavian Goga-Ccntrala termica

HCL 184/1999, HCL 61/2002

27.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

000

000

27.00

execuție

6

Școala nr. 12- Centrala termica

HCL 184/1999, HCL 64/2002

35.48

5.48

5 48

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

30 00

execuție

7

Școala Onisifor Ghibu-Centrala termica

HCL 184/1999, HCL 60/2002

50.72

5072

5072

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

000

execuție

8

Grup Școlar aclectrotehnic-Centrala term

HCL 184/1999

152.49

52.49

52.49

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

100 00

execuție

9

LTE Sala de «port -Școala Ion Creanga

HCL 362/2001

225.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0 00

000

0 00

225 00

execuție

10

Liceul Nicolae Balcescu-modemizare sistem de încălzire

1,160.00

0 00

0 00

000

000

000

0 00

0 00

1,160.00

execuție

11

Extindere Liceu Romul Ladea

620.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

620 00

execuție

12

Liceu Nicolae Balcescu-reabihtare plansee

1,350.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1350.00

execuție

13

LTE Sala de sport -Școala I Agarbiceanu

HCL 579/2001

130.00

000

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

000

130 00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

894.20

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

894 20

1

Grădiniță nr 29 - ascensor alimente

H C L 416/2000

60.00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

000

000

000

60 00

proiectare si execuție

2

L.T.E. -Sala sport la Colegiu National

40.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

4000

proiectare

Gcorge Cosbuc

3

Grup școlar forestier-centrala termica

170.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

170.00

proiectare, execuție

internat

4

Modernizare spatii invatamant la

50.00

0.00

0 00

OCX)

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

50.00

execuție

Colegiul Emil Racovita

5

Modernizare spatii invatamant la

160.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

160 00

execuție

Colegiul George Cosbuc

6

Modernizare spatii invatamant la

10.00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

10 00

execuție

Liceul Nicolae Bale eseu

7

Modernizare spatii invatamant la

150.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

150 00

execuție

ouuaiaiu. ll.

8

L.T.E. sala de sport Liceu Lucian Blaga

75.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

75.00

execuție

9

Modernizare C.T. Liceul de coregrafie (internat str I Maniu )

179.20

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

: 79.7.0

proiectare si execuție

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

599.50

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

599.50

1

S.F. Grădiniță nr. 29 - ascensor alimente

1.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

1.00

2

Expertize centrale termice

HW.00

o.ool

0 00

0.00

000

000

0 00

OCX)

0.00

îGOOO

H.C.L. 691/2004

3

Consolidare Grup școlar P.T.T.R.

350.00

0 00

000

0.00

000

0 00

0 00

0 00

OCX)

350.00

execuție

H.C.L. 579/2001

4

Expertize clădiri scoli

55.00

0 00

0 00

0 00

000

000

0.00

0.00

0 00

55 00

5

S.F. L.T.E. Sala sport Colegiu Nat.George Cosbuc - inclusiv studii geo, topo si PUD

25.00

0.00

0 00

OCX)

ooo

0 00

0 00

0.00

0 00

25 00

6

S.F. Grup Școlar forestier-central a

4.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

4 00

termica internat

7

S.F. L.T.E.sala de sport Liceu Lucian Blaga

25.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

25 00

8

S.F Modernizare C.T Liceul de coregrafie (internat str. I. Maniu )

19.50

0 00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

1950

8

DOT/XRI INDEPENDENTE

20.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

2000

58.02

SANATATE

175.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

175.00

L*

LUCRĂRI IN CONTINUARE

145.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

145.00

1

1

Pavilion polifunctional nr 1

145.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

145 00

execuție

HCL 243/1998, HCL 141/1999

c

|ACHIZIȚII DE BUNURI

30.001

o.oo|

o.oo|

ooo|

ooo|

o.oo|

ooo|

ooo|

ooo|

3000|

L

[DOTĂRI INDEPENDENTE

|                     30.001

o.oo|

o.oo|

o.oo|

ooo|

o.oo|

ooo|

ooo|

ooo|

30.00|

59.02

CULTURA

85.00

0 00

000

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

85 00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

70.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

1

Reabilitare fantana arteziana cu tntoni parcul Simion Bamutiu(H.C.L.416/2000)

70.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

7000

execuție

B

LUCRĂRI NOI

15.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

1

Conservare vestigii P-ta Unini-concurs soluții

15.00

0.00

000

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

1500

proiectare si execuție

63.02

Cap. 63.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA DE

LOCUINȚE

34,284.40

11,730.00

5,000 00

0.00

000

30.00

4,000 00

2,700 00

000

22,554.40

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

13,200.00

7,700.00

5,000 00

000

oool        0 00

0 00

2,700.00

0.00

5,500.00

CONSILIUL LOCAL

11,050.00

7,700.00

5,000.00

0.00

0 00

0 00

0 00

2,700 00

000

3,350.00

1

Construire bloc locuințe sociale

Calea Floresti nr.62

11,000.00

7,700.00

5,000.00

0 00

0 00

0 00

2,700.00

0.00

3,300.00

execuție

2

Garaj public supratcran P-ta M. Viteazu

HCL 195/1997 , HCL 555/2001

50.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

50.00

eliberare teren deviere cabl,etc

RAT

2,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,150.00

1

1

Montare C.T -uri de bloc

2,150.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

2,150.00

execuție

B [LUCRĂRI noi

consiliul local

1

Modernizarea si extinderea iluminatului

1,000.00

o.ool

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

1,000 00

execuție

public (H.C.L.362/2001 , HC L. 217/2002)

2

Parcau supraterane pentru autoturisme cof. H.C.L. 483/2003

50.00

0.00

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

5000

proiectare

3

Viabilizare Dealu Lombului

10.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

10 00

proiectare

4

Copertina Capela Cimitir central

200.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

200 00

proiectare si execuție

5

Reabilitare pășuni - alimentare cu apa

25.00

25 00|

000

0 00

000

25.00

000

0 00

0.00

0 00

execuție

6

Construire capela cimitir Cnsan

50.00

o.oo|

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

50 00

proiectare si execuție

7

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

2,000.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

2,000.00

proiectare si execuUe

8

Rampa handicapau

90.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

90 00

proiectare si execuție

9

Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

50.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

50 00

proiectare

RJLD.P.

3,895.00

0 00

o.ool         0.00

o.ool          0.00

0.00

o.ool             0.00

3,895.00

1

Modernizare WC public Parc S Bamutiu

250.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

25000

proiecxtare si execuție

2

Modernizare WC public str.Gcorge Cosbuc

250.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

250 00

proiectare si

execuție

3

Modernizare WC public P-ta Unim

300.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

300 00

proiectare si execuție

4

Modernizare WC public P-ta Flora

200.00

0.00

000

000

000

000

0 00

0.00

0 00

200.00

pro îectare, execuție

5

Modernizare WC public Expo Transilvania

250.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 (X)

0 00

0 00

250 00

proiectare,execuție

6

Modernizare WC public str. Detunata

100.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

100.00

proiectare,execuție

7

Extindere centru de tratare si întreținere câini

100.00

000

000

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

100.00

proiectare, execuție

8

Patinoar artificial

340.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

000

0.00

0 00

340 00

proiectare,execuție

9

Construire sere str Bobalna

130500

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

ooo

0 00

1,305.00

proiectare.executie

10

Modernizare statie asfalt turnat

300.00

000

0 00

0.00

OCX)

0 00

0 00

0 00

OCX)

300 00

execuție

11

Introducere gaz la serele Becas

500.00

000

0 00

OCX)

0.00

0 00

OCX)

0 00

0 00

500 00

proiectare.executie

RJLT.

5,055.70

4,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0 00

0.00

1,055.70

1

Contorizare individuala la încălzire cu robineti termostatatti si repartitoare electronice de costuri pt. 876 apartamente

315.00

0 00

000

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

315.00

execuție

2

Post transformare 10/6kv, înlocuire trafo 10/6 kv la CTZ Someș Nord

594.50

594.50

000

000

0.00

0.00

59450

0.00

0.00

0 00

execuție

3

Instalație de degazare a apei in CTZ

860.00

860 00

0.00

0.00

0 00

0.00

860.00

0.00

0 00

000

execuție

4

Modificare regim de funcționare cazan UAT de 1UU Ucal/h

200.00

200 00

0.00

0.00

0 00

0 00

200 00

0 00

0.00

0 00

execuție

5

Modernizare sistem de pompare CTZ

1345.50

1,345.50

0 00

000

0 00

0 00

1,345.50

0 00

0 00

0 00

execuție

6

înlocuire arzatoare si automatizare in C.T.-uri

1,000.00

1,000 00

0.00

0.00

0 00

0.00

1,000.00

0.00

0 00

000

execuție

7

Racordare la CT Baba Novac a extinderii clădirii Colegiului George Cosbuc

142.80

0.00

0 00

000

0 00

0.00

000

0 00

0 00

142 80

execuție

8

Statii de hidrofoare

597.90

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

000

0 00

597.90

execuție

63.02. C

ACHIZIȚII DE BUNURI

8,658.70

5 00

0 00

0.00

0 00

5 00

0.00

0.00

0 00

8,65370

CONSILIUL LOCAL

4,837.50

5 00|               0 00

0 00

000

5 00

000

ooo|            0.00

4,832.50

Harta municipiului Cluj- Napoca

1,000.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

1,000 0o|proiectare

2

Reactualizare secțiuni Harta municipiului

100.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

'.COCO

proiectare

3

Reactualizare PUG

200.00

000

0 00

000

0 00

0 00

0 00

000

0 00

200 00

proiectare

4

PUZ - PUD pentru modificare PUG , PAT studii de urbanism si studiu de circulație

1,600.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

1,600.00

proiectare

5

S.F. Viabil izare zona Dcalu Lombului

5.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

000

0.00

000

5.00

6

Expertiza consolidări imobile fond de stat

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

100 00

7

Consolidări imobile fond de stat

300.00

oool

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

300 00

execuție

H.C.L. 243/1998 . H.C.L. 34/1998

8

Dotări urbane

350.00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

350.009

S.F. Copertina capela Cimitir central

2.50

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00
10

SF. Incubator de afacen in municipiul Cluj-Napoca

80.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00


11

Achiziții corpuri si elemente de iluminat

200.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

public

12

S.F Achiziționare si amplasare

15.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

15 00

patinoar artificial mobil

13

S.F. , studii geo, topo ptr constr. A.N.L.

150.00

oool

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

4 amplasamente inclusiv PUZ, PUD

16

Studiu de culoare pentru refatadizare

100.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

clădiri

17

Consolidare teren cimitir Cnsan

200.00

oool

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

200 001execuție

18

Reabilitare drenuri si stabilizare versant

Dealul Cetatuia-str Dragalina, mun. Cluj-N

125.00

o.ooj

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

125.00[proiectare, execuție           ;

19

S.F Reabilitare drenun si stabilizare versant Dealul Cetatuia-str Dragalina, mun. Cluj-N

25.00

000

0 00

000

0 00

0 00

000

000

25 00

20

S F Rampa handicapați

10.00

0 00

000

0 00

0 00

000

0 00

OCX)

10 00

21

S F Reabilitare pășuni - alimentare cu apa

5.00

5 00

0.00

0 00

0 00

5.00

000

0 00

000

000

1 1

RAD.P. CLUJ

3,821.20

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

3,821 20

1

1 1

S.F..P.T. Modernizare WC. public Parc

Simion Bamutiu

15.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

1500

2

S.F..P.T Modernizare W C. public str George Cosbuc

15.00

0 00

OCX)

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

1500

3

S.F..P.T Modernizare W C public Str Aurel Vlaicu

15.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

000

0 00

15 00

4

S.F. Modernizare WC public P-ta Flora

15.00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

1500

5

S.F Modernizare WC public Expo Transilvania

15.00

000

0 00

0 00

000

0 00

000

0 00

0 00

1500

6

S F ,P T Modernizare WC public str. Detunata

25.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

25 00

7

S.F., P.T Extindere centru pentru întreținere câini

20.00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

ooo|         0 00

0 00

20 00

8

S.F., P T Introducere gaz sere Bccas

16.00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

ooo|        000

0 00| 16 00

9

S.F Patinoar artificial

20.00

0 00

0 00

0 00

OCX)

0 00

ooo|        000

ooo

20.00

10

S.F Construire sere str Bobalna

30.00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

0.001 000

000

30 00

10

Dotări independente

3,635.20

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0 00

0 00

3,635 20

64.02

Mediu ai ape

4,43000

500 00

000

400 00

100 00

0 00

000

0 00

000

3,930.00

1 A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

4,400.00

500 00

000

400.00

100 00

000

000

0.00

0.00

3,900.00

1

1

Reabilitare sist scurgere ape de suprafața Dambu Rotund H.C.L. 243/1998 , HCL 38/1999

900.00

400 00

0.00

430.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

500 00

execuție

2

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 , HCL 555/2001

300.00

100 00

0.00

000

100 00

0 00

0 00

200 00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

10.00

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0,01)

o.oo|          0.00

0.00

10.00

1

Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

10.00

0 00

--------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------

10 00

proiectare

cIachizith

1

SF Racordarea la rețeaua de gaz metan

1.00

o.ool

0 00

0 00

000

0 00

0.001

o.oo|

0 00

1 00

HCL 416/2000

J

Dotan independente

51.02

AUTORITATI

PUBLICE

1350.00

oool             0 00

oool       000

0 00

0 ool          0.00

0 00

1350.00

1 A

Lucrări in continuare                          |                5SO.Oo|          0 Oo|                0 00

o.oo|         ooo|         ooo|          ooo|          ooo|            ooo|                 550 001

1

Introducere încălzire centrala in clădirea pnmanei

550.00

0 00

0 00

0 00

000

000

0 00

0 00

0 00

$50.00

execuție

1 c

Achiziții de bunuri

800.00

0 001 0.00

o.oo|           o.oo|            0.0()|             0.001             o.oo|                ().()() |                      800.001

1

Concurs de idei ( soluții) pentru reconvcrsia funcționala a imobilului din P-ta Unirii nr. 1

7.20

0 00

000

0.00

0 00

000

oool

0.00

0.00

7.20

execuție

Dotan independente

792.80

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

ooo|

000

0.00

792 80

J

72.02

ALTE ACȚIUNI AP ARARE CIVILA

199.00

0 00

000

0 00

000

0 00

oool

0 00

0.00

199.00

Cb-

LUCRĂRI NOI

75.00

o.oo|

0 00

0 00

0 00

000

o.oo|

o.oo|

000

7500

1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru alun, cu apa a autospec ( H.C.L 579/2001 )

75.00

o.oo|

000

0 00

0 00

000

oool

oool

0 00

7500

proiectare si execuție

ACHIZIȚII

124.00

ooo|

0 00

0.00

0 00

000

o.oo|

o.oo|

0 00

124 00

1

1

S.F Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospecialelor

25.00

000

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

000

25.00

2   | Dotan independente

99.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

99 00

68 02

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

37,070.50

10,000 00

2,000 00

0 00

0.00

000

000

0 00

8,000 00

27,070.50

Lucrări in continuare

11,420.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

11,420 oo|

1

Mod Str Pasteur

H.C.L.76/1995 , H.C.L.65/27 01 2000

800.00

oool               0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

800 00

execuție

2

Mod Str Cehoslovaciei(Teodor Mihali)

H.C.L. 17/1995 , H.C.L 209/27 01 1998

10.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

000

0 00

0 00

10 00

execuție

3

Mod Str Intre Lacun si Mureșului

H.C.L. 195/1997 ,Ac. MF 932/1997

650.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

650 00

execuție

4

Modernizare str Plevnei

H.C.L. 195/1997 , H.C.L. 281/1998

1,000.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

1,000 00

execuție

5

Reabilitare drum capat str. Brancusi Colonia Borhanci (HCL 62/2000)

200.00

o.ool                0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

200 00

execuție

6

Modernizare str Dunării

H.C.L 184/1999 , H.C.L.63 /2000

S20.00

0 00

000

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

520 00

cxccutic

7

îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzii -sensuri giratorii H.C.L 579/2001

2,830.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

2,830.00

execuție

8

Modernizare str. F-cii de chibrituri

H.C.L. 184/1999 , H.C.L. 68/2000

700.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

700 00

execuție

9

Mod Str Maramureșului

( H.C.L 195/1997 .H.C.L.416/1998 siHC.L.

522/2000)

3,500.00

0 00

000

0 00

0 00

000

0 00

000

3,500.00

execuție

10

Mod. P-ta Publica M. Viteazu

H C.L. 184/1999 , H.C.L. 557/2001

10.00

0 00

000

0.00

0 00

000

0 00

0 00

1000

execuție

11

Modernizare str Venus

H.C.L. 184/1999 , H.C.L. 67/2000

610.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

61000

execuție

12

Mod. Str Gruia

H.C.L 184/1996 .H.C.L. 443/1999

340.00

000

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

340 00

execuție

13

Extindere semaforizare m intersecții si treceri de pietom(H.C.L.l 84/99)

250.00

000

0.00

0 00

000

000

0 00

0.00

0 00

250 00

execuție

H   1 Lucrări noi

11,590.00

3,800 Oo|            2,000.0o|         O.Oo|         0 oo|          0 Oo|           0 Oo|          0 Oo|         1,800 Oo|                 7,790 001

Iconsilil local

8,790.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

6,790.00

_

1

Pod str Scortanlor

6C.60

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

000

60.00

proiectare

2

Reabilitare poduri conform

H.C.L. 482/2003 pentru 31 de obiective

780.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

78000

proiectare, execuție

3

Modernizare străzi conform

H.C.L. 482/2003 pentru 19 obiective

7,500.00

2,000 00

2,000 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

5,500.00

execuție parțiala

4

Realizarea sist coordonat de semnal iz. cu unda verde pe princip axe de travers.

250.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

25000

execuție

5    Amenajare de alveole pentru statii

100.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

100 00 execuție

|ratuc

L

1

L

1

L

L

L

L

1

1

6

Modernizare sistem semaforizare

100.00

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

100 00

execuție

1—

RATUC

2,800.00

1,800 00

000

000

000

000

0.00

0.00

1,800.00

i,ooo.oo|

1

Alimentare cu gaz a secției de tramvaie si modernizarea centralei termice

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00[execuție

2

Modernizarea acționam electrice la 10 tramvaie pnn montare de choppere

1,000.00

0 00

000

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

1,000 oo|«ecutie

3

Reabilitare linie de tramvai

1,800.00

1,800.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

1,800 00

0 001execuție

1

Expertize poduri

100.00

000

000

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

100 00

2

S.F pentru reabilitare poduri conform

H.C.L. 482/2003-31 podun

500.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

o.oo|

0 00

0 00

500 00

3

S.F. Imbunatatirea circulației pe

B-dul N. Titulescu- sensuri giratorii

0.50

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

050

4

SF amenajare de alveole pentru stătu

RATUC

20.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

20 00

5

SF Centura de ocolire sector B-dul Muncii

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

S.F. Pod str. Scortarilor

40.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I14

S.F Modernizare iluminat public

220.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.0015

Audit sistem de iluminat public

50.00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00


3

Pasivizare rampa deșeuri Pata Rat

Realizare soluție ecologica de neutralizare

a deșeurilor urbane

H.C.L. 120/1996 ,H C L. 443/1999

3,200.00

000

0 00

0 00

000

0.00

0 00

000

3,200 00

execuție

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

30.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

3000

1

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

30.00

0 00

0 00

000

000

000

000

0 00

0 00

30.00

60.02

ASISTENTA SOCIALA

111.00

000

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

111.00

1

CANTINA DE AJUTOR

SOCIAL

111.00

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

111 00
c ACHIZIȚII DE BUNURI


14,060.50


6,200.001


0.00          O.OOl         0.00


0.000.00


6,200.00


7,860.50


Consiliul local


760.50


000
0.000.00


o.oo|


760.501 iDotan independente

7.100,00|DIRECTOR TEHNIC

SORIN APOSTU