Hotărârea nr. 666/2005

Hotărârea 666/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+M, Colonia Borhanci f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+M, Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+M, Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.61957/ 43 /07.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+M, Colonia Borhanci f.n:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.41829/ 5610/ 14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001  privind amenajarea teritoriului și

urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al',2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -pentru locuință familială. P+M, Colonia Borhanci f.n., beneficiar: David Viorel, prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 41829/ 5610/ 14.07.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 666 din 20 septembrie 2005

(I lotârârea a fost adoptată cu 22 voturi )