Hotărârea nr. 663/2005

Hotărârea 663/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, S+P+2E, str. Al. Vaida Voievod f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E, str. Al. Vaida Voievod f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil locuințe de colective, S+P+2E, str. Al. Vaida Voievod f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61958/ 43 / 07.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E, str. Al. Vaida Voievod f.n;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44927/ 5629/ 30.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E, str. Al. Vaida Voievod f.n., beneficiar: Szallos Ferencz, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe, parcarca/gararea auto, accesul, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 44927/ 5629/ 30.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 663 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)