Hotărârea nr. 656/2005

Hotărârea 656/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.69, ap.l - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 792 din 09.09.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Moților nr.69, ap.l pentru d-na.OROSZ EVA JUTKA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str.Moților nr.69, ap.l, cu data adoptării hotărârii până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an, pentru d-na.OROSZ EVA JUTKA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la restituirea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.