Hotărârea nr. 65/2005

Hotărârea 65/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de locuit si alte functiuni P.3E Strada Parcul Feroviarilor nr. 20.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de locuit și alte funcțiuni P+3E Strada Parcul Feroviarilor nr.20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Imobil de locuit și alte funcțiuni P+3E, strada Parcul Feroviarilor nr.20, - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 84137/ 43/ 28.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Imobil de locuit și alte funcțiuni. P+3E. strada Parcul Feroviarilor nr.20:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.72156/4764/25.11.2004. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art.l, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuit și alte funcțiuni P+3E, strada Parcul Feroviarilor nr.20, beneficiar: SC Auto S.R.L., prin care se reglementează accesul în curte prin gang, organizarea pe parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere la aliniament, regimul de înălțime P+3E. parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități . precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.72156/4764/25.11.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .Nr. 65 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)