Hotărârea nr. 634/2005

Hotărârea 634/2005 - Aprobarea modificării Hotărârii nr. 521/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 521/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.

521/19.07.2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58448/43/ 23.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 521/2005;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27320/ 5345/18.05.05. precum și avizu1 comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 521/2005 privind regimul de înălțime pentru PUD - locuință colectivă, situat în str. Mircea Eliade nr.35-37, beneficiar Feleean Nicolae, respectiv D+P+2E, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 27320/5345/18.05.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism.Nr. 634 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)