Hotărârea nr. 626/2005

Hotărârea 626/2005 - Aprobarea P.U.D. Hală si birouri, str. Plevnei nr. 49.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hală și birouri strada Plevnei nr. 49

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Hală și birouri, strada Plevnei nr. 49 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52814/28.07.2005 al Direcției urbanism prin care sc propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Hală și birouri, strada Plevnei nr. 49, beneficiar; S.C. Metaclas Prodconi S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 14015/5295 din 24.03.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - Hală și birouri, strada

Plevnei nr. 49, beneficiar; S.C. Metaclas Prodcom S.R.L. prin care se reglementează accesele, amplasarea pe parcelă, amenajarea incintei, regim de înălțime P+E.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 14015/5295 din 24.03.2005.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 626 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/ Av. Alin PăuneUTișe

H

Contrasemnează: Secretarul municipiului.

\ Jr. Mircea Jor